meranie v geotechnike

 

 

 

 
Vykonávame zaťažovacie skúšky a merania:

 

- mikropilót

 

- veľkopriemerových pilót

 

- preukazné a kontrolné skúšky tyčových kotiev

 

- aktivácia tyčových zemných kotiev a iných tyčových oceľových prvkov do priemeru 60 mm

 

- meranie integrity pilót

 


 

Podmienky vykonania zaťažovacej skúšky veľkopriemerovej pilóty

Cena pre rok 2015 je 5000 EUR za jednu skúšku.
 
Objednávateľ zabezpečí
- dovoz , odvoz, montáž mosta, za aktívnej účasti nášho pracovníka
- kryté miesto na obsluhu zariadenia a počítačové spracovanie
 
Opis zaťažovacieho mosta
Zaťažovací most bude slúžiť na vykonanie zaťažovacej skúšky pilóty. Most bude ležať na sekundárnej nosnej konštrukcii – kozách. Presne v strede mosta bude
zaťažovacie miesto pre pilótu. Most bude kotvený 4 pilótami. Pred skúškou bude ležať na kozách. Počas skúšky sa bude vzopierať do zaťažovacej pilóty a bude
ukotvený len do kotevných pilót. Po skúške zase klesne na kozy. Celý most sa bude rozoberateľný na 3 ks. Samotný most sa skladá z pozdĺžnika a dvoch
priečnikov.
Priečnik je zvarenec – Íčko s dvoma stenami.
Rozmery sú 1450 x 600x50x25 – z ocele S355. Priečniky sú zvarencom z 2xHEA900 – S235. Na konci priečnikov sú kotviace platne s otvorom pre osadenie tyče (lana) kotviacej pilóty. Pre manipuláciu sú privarené v štvrtinách montážne oká. 
Sekundárnu nosnú konštrukciu – kozy tvoria 2 ks podpier v reze tvaru „A“pôdorysného rozmeru 1550 x 900 mm. Na nich bude ležať celý most a budú naviac zaťažené silou 200 kN od prikotvenia mosta. Konštrukcia je celozvarená z europrofilov. Súčasťou zostavy je rektifikačný most. Slúži na osadenie meracích prístrojov. Má tvar obdĺžnika cca 7,3 x 1,7 m. Nožičky sú upevnené kĺbovo. Je tvorený z joklových profilov a bude demontovateľný na jednotlivé kusy. Hmotnosť primárnej a sekundárnej nosnej konštrukcie: cca 18 ton

 

 
Montáž
Pred uložením zaťažovacieho mosta na sekundárnu nosnú konštrukciu – kozy, musí byť terén v mieste osadenia urovnaný a zhutnený. Pod kozy sa môžu uložiť
panely a podobne. Lokálny tlak v mieste stĺpika kozy môže byť až 96 kN. Most sa bude ukladať na kozy v mieste výstuh mosta. Na kozy sa most musí ukladať, opatrne aby nedošlo k ich prevrhnutiu. Kozy nie je potrebné demontovať alebo presúvať a preto môžu ostať na mieste počas skúšky. Priečniky mosta sa budú montovať postupne. Pri ich montáži je dôležité dodržať presné osadenie – označené značkami aby nedošlo k preklopeniu. K nadvihnutiu jedného konca dôjsť nemôže. Podporná konštrukcia - koza, je aj na tento stav nadimenzovaná. Pozdĺžnik s priečnikmi sa pevne spojí. Potom sa priečnik ukotví ku kotevným pilotám. Rovnako sa osadí aj druhý priečnik. Až po  kotvení mosta ku kotevným pilotám, bude most dostatočne stabilný. Ďalej sa osadia podkladky a časti lisu. Nakoniec sa osadí rektifikačný most s meracími zariadeniami.
Demontáž bude vykonaná opačným postupom.