Certifikát ISO a osvedčenie o akreditácii

SPOLOČNOSŤ GEOTECHNIK SK, s.r.o. JE AKREDITOVANÁ NA VYKONÁVANIE STATICKÝCH ZAŤAŽOVACíCH SKÚŠOK PILÓT, MIKROPILÓT, SKÚŠKY INTEGRITY PILÓT A SKÚŠOK ZEMNÝCH KOTIEV A KLINCOV