Sanácia zosuvov vyžaduje riadený postup a následnosť krokov.

Vypracovali sme návod , ktorý je použiteľný pre ľudí, ktorí sa stretávajú s účinkami zosuvov na stavby,
cestné objekty, priemyselné stavby, prípadne iné strategické objekty ako sú malé vodné elektrárne,
vysokonapäťové elektrické vedenie, stožiare, silá … atď.

Sanačné opatrenia zosuvu sa musia najprv vyprojektovať.

Projekt sanácie nerobí geológ ale geotechnik, t.j stavebný inžinier zameraný na hĺbkové zakladanie a sanáciu zosuvov.
Projekt obsahuje súhrn opatrení, ktorých realizácia zamedzí ďalšienu zosúvaniu a zabezpečí zosuvné územie do takej miery, že je bezpečné pre jestvujúce objekty a prípadnú ďalšiu výstavbu.
Geotechnik využíva výsledky podrobného inžinierskogeologického prieskumu vyhotoveného geológom za týmto
účelom.
Podľa projektu je možné vybrať dodávateľov na vykonanie sanačných opatrení.
Projekt musí byť urobený s ohľadom na potrebnú stabilitu svahu a okolia. Musí ho vyhotoviť autorizovaný stavebný
inžinier SKSI (Slovenská komora stavebných inžnierov) statik – so zameraním na geotechniku.

PRÍČINY, prečo zosuvy vznikajú ?

1. Vplyvom premočenia pôdy
nastáva pohyb zeminy vo svahu, pričom hrozia závaly komunikácií,
poškodenie alebo zničenie hospodárskych budov , rodinných domov a rekreačných objektov.
2. Premočenie dôsledkom odlesňovania –
voda rýchlo vsiakne do podložia a nie je zachytená stromami a ich koreňovou sústavou. Dostáva sa do podložia rýchlejšie a vo väčšom množstve.
Plytko vsiaknutá voda nestačí odtiecť a tak svojou prítomnosťou vytvára vhodné podmienky na zosúvanie.
3. Činnosť človeka
– je takisto niekedy nebezpečná, napríklad, podkopanie svahu, ktorý sa následne zosunie. Vytváranie zárezov do svahu.
Vytváranie skládky stavebného alebo komunálneho odpadu na hranách svahov.
Radi sa s Vami stretneme osobne a poskytneme vám
doplňujúce informácie, prípadne Vás budem
kontaktovať telefonicky.