Geologický prieskum a sanácia geologického prostredia – Referencie

2024

Geologická úloha:

Cieľom geologickej úlohy bolo realizovať podrobný inžinierskogeologický prieskum a zistiť dôvody poškodenia miestnej cesty, overiť vrtnými prácami litológiu sedimentov, overiť mechanické parametre zemín, stabilitu svahu – zosuvu vzhľadom na ostatné inžiniersko-geologické a hydrogeologické podmienky.

V tejto etape inžinierskogeologického podrobného prieskumu bolo realizované:

 • Geodetické zameranie
 • Inžinierskogeologické vrty 3
 • Dynamické penetračné sondy 2ks
 • Laboratórne práce, fyzikálne parametre zemín (9skúšok)
 • Laboratórne práce, šmykové parametre (1 skúška)

Etapa prieskumu: podrobný inžinierskogeologický prieskum

Skúmaná lokalita: Lednica, okr. Púchov

Geologická úloha:

Cieľom predloženej geologickej úlohy bola realizácia podrobného inžinierskogeologického prieskumu a mapovania, ktorého cieľom bolo vykonať geodetické zameranie skalného brala, opísať inžinierskogeologické pomery, charakterizovať celkovú stabilitu a  určiť nestabilné časti brala. Na základe obhliadky skúmaného územia bol navrhnutý súbor geologických prác, ktoré boli zamerané na získanie informácií o:

 • sklone svahu, generálnom /maximálnom
 • petrografickom zložení a geotechnických parametroch hornín budujúcich svah
 • existencii a parametroch štruktúrno-tektonických prvkov vo svahu (smer, sklon,
  priebežnosť, roztvorenosť puklín, výplň, druh výplne …)
 • existencii uvoľnených úlomkov a blokov a ich veľkosti
 • charaktere, stupni a hĺbke zvetrania

V tejto etape inžinierskogeologického prieskumu bolo realizované:

 • inžinierskogeologické mapovanie, terénne merania smeru a sklonu vybraných diskontinuít
 • geodetické zameranie skúmaného územia – letecká fotogrametria – mračno bodov (dron) na účel štruktúrnej analýzy
 • odobratie vzoriek hornín na laboratórne testy pevnosti v prostom tlaku

Etapa prieskumu: podrobný inžinierskogeologický prieskum

Skúmaná lokalita: Hričovské Podhradie, okr. Žilina

Geologická úloha:

Cieľom predloženej geologickej úlohy bola realizácia podrobného inžinierskogeologického prieskumu a mapovania, ktorého cieľom bolo vykonať geodetické zameranie skalného brala, opísať inžinierskogeologické pomery, charakterizovať celkovú stabilitu a  určiť nestabilné časti brala. Na základe obhliadky skúmaného územia bol navrhnutý súbor geologických prác, ktoré boli zamerané na získanie informácií o:

 • sklone svahu, generálnom /maximálnom
 • petrografickom zložení a geotechnických parametroch hornín budujúcich svah
 • existencii a parametroch štruktúrno-tektonických prvkov vo svahu (smer, sklon,
  priebežnosť, roztvorenosť puklín, výplň, druh výplne …)
 • existencii uvoľnených úlomkov a blokov a ich veľkosti
 • charaktere, stupni a hĺbke zvetrania

V tejto etape inžinierskogeologického prieskumu bolo realizované:

 • inžinierskogeologické mapovanie, terénne merania smeru a sklonu vybraných diskontinuít
 • geodetické zameranie skúmaného územia – letecká fotogrametria – mračno bodov (dron) na účel štruktúrnej analýzy
 • odobratie vzoriek hornín na laboratórne testy pevnosti v prostom tlaku

Etapa prieskumu: podrobný inžinierskogeologický prieskum

Skúmaná lokalita: cesta I/18, Žilina – Martin

2023

Geologická úloha:

Hydrogeologický posudok je vypracovaný za účelom zabezpečenia ochrany prírodných liečivých zdrojov a ochrany kúpeľného režimu a kúpeľného prostredia na kúpeľnom území v Bojniciach podľa zákona č. 538/2005 Z. z. požaduje zámer posudzovať podľa zákona č. 24/2006 Z. z.

– hydrogeologického posúdenia vplyvu navrhovanej činnosti vo vzťahu k prírodným liečivým

zdrojom v Bojniciach, ich kvalitatívnym a kvantitatívnym parametrom, konkrétne

– vplyvu výstavby objektu s obostavaným priestorom 58000,00 m3,

– vplyvu vyťaženia horniny,

– vplyvu zakladania objektu (pod úrovňou hladiny podzemnej vody), vzhľadom na nestabilné

zosuvné územie,

Etapa prieskumu: Hydrogeologický posudok
Skúmaná lokalita: Bojnice

Geologická úloha: zistiť údaje o inžinierskogeologických a hydrogeologických pomeroch a geotechnických vlastnostiach zemín na území budúcej stavby rodinného domu do hĺbky 3,0 m p. t., a o hĺbke hladiny podzemnej vody.

Etapa prieskumu: inžinierskogeologický posudok
Skúmaná lokalita: Prievidza

Geologická úloha:Cieľom geologických prác bolo  na základe výsledkov z vykonaného inžinierskogeologického prieskumu, Fekeč, P., 2023 DOLNÝ HRIČOV, hala-sklad-lakovňa inžinierskogeologický prieskum, zistiť a overiť možnosť vsakovania zrážkovej vody zo striech a spevnených plôch do horninového prostredia. Údaje budú slúžiť na projektovanie základu stavby haly skladu a lakovne a prístupových ciest. Pre geologické práce bolo poskytnuté vyjadrenie o prítomnosti inžinierskych sietí so vstupmi na pozemky, potvrdené objednávateľom tohto prieskumu.

Etapa prieskumu: hydrogeologický posudok
Skúmaná lokalita:Horný Hričov, parc. č. 814/58, 1024/1

Geologická úloha:  Cieľom geologických prác bolo excerpciou archívnych údajov, inžinierskogeologickým mapovaním, vykonaním terénnych prác a spracovaním geologickej dokumentácie na území, kde sa bude nachádzať stavba chaty, laboratórne a senzoricky overiť litologickú skladbu zemín v kopanej sonde a určiť pevnostné charakteristiky únosnosti základovej pôdy. Získať informácie o hĺbke hladiny podzemnej vody. Z archívnych údajov zistiť informácie o možnosti získať zdroj podzemnej vody na úžitkové a pitné účely pomocou vŕtanej studne.

Etapa prieskumu: hydrogeologický posudok
Skúmaná lokalita: Lúčky, parc č. C 4591/10

Geologická úloha: Cieľom geologických prác bolo technickými vrtnými prácami, laboratórnymi testami a spracovaním geologickej dokumentácie na území, v  určených miestach overiť litologickú skladbu zemín, odobrať porušené a neporušené vzorky zemín na zistenie fyzikálnych a pevnostných mechanických parametrov zemín. Získať informácie o hĺbke hladiny podzemnej vody, ak sa tam bude nachádzať. Údaje budú slúžiť na posúdenie skladby a únosnosti podložia, ako podklad pre komplexné posúdenie a určenie spôsobu založenia rodinného domu.

Etapa prieskumu: podrobný inžinierskogeologický prieskum radónový prieskum
Skúmaná lokalita:Žilina – Hájik,  parc. č. 1472/182

Geologická úloha:

Cieľom geologickej úlohy je realizovať podrobný inžinierskogeologický prieskum v nasledovnom rozsahu:

 • opísať skúmané územie a jeho inžinierskogeologické a hydrogeologické pomery
 • vrtnými prácami zistiť litologické pomery v miestach navrhovaných prieskumných diel

laboratórne testy zemín

–  porušené vzorky: klasifikačný rozbor zemín

–  Rozbor vody (základný fyzikálno-chemický rozbor vody, agresivita vody na betónové konštrukcie a železné konštrukcie)

 • zistiť úroveň hladiny podzemnej vody
 • stanoviť seizmické pomery skúmaného územia
 • posúdiť stabilitné pomery záujmového územia
 • pre výkopové práce zatriediť vyskytujúce sa litologické typy zemín do príslušných tried ťažiteľnosti podľa STN 73 3050

Etapa prieskumu: podrobný inžinierskogeologický prieskum
Skúmaná lokalita: Turčianske Teplice

Geologická úloha: Cieľom geologických prác bolo technickými kopnými prácami, geologickou dokumentáciou, senzoricky a laboratórnym testom posúdiť a overiť litologickú skladbu zemín v celom kopanom profile a určiť pevnostné charakteristiky únosnosti základovej pôdy a získať tak podklady na úpravu návrhu základovej konštrukcie budúcej stavby lezeckej steny. Získať informácie o hĺbke hladiny podzemnej vody

Etapa prieskumu: Inžinierskogeologický posudok

Skúmaná lokalita: Nová Bystrica

Geologická úloha: Úlohou IG prieskumu územia bolo:

– charakterizovať geomorfologické, geologické a hydrogeologické pomery územia;

– overiť geologické zloženie a pomery podzemnej vody na študovanom území

– zistiť geotechnické vlastnosti jednotlivých vrstiev základovej pôdy;

– posúdiť podmienky pre realizáciu základových prác;

ťažiteľnosti podľa STN 73 3050 „Zemné práce“

– posúdiť stabilitné pomery záujmového územia

–  stanoviť stupeň seizmicity územia

Etapa prieskumu: podrobný inžinierskogeologický  prieskum

Skúmaná lokalita: Trenčianske Teplice

Geologická úloha: Cieľom geologických prác bolo, geologickou dokumentáciou, senzoricky a laboratórnym testom posúdiť a overiť litologickú skladbu zemín v celom kopanom profile a určiť pevnostné charakteristiky únosnosti pôdy a získať tak podklady na návrh konštrukcie oporného múru nad stavbou rodinného domu.

Etapa prieskumu: geologický posudok

Skúmaná lokalita: Bratislava Rača, Potočná ul, parc. č. 5366/40

Geologická úloha: Cieľom geologických prác bolo technickými vrtnými prácami, laboratórnymi testami, spracovaním geologickej dokumentácie na území, ktoré je určené na výstavbu rekreačnej chaty, overiť litologickú skladbu zemín v celom vŕtanom profile a určiť pevnostné charakteristiky únosnosti základovej pôdy. Získať informácie o hĺbke hladiny podzemnej vody. 

Etapa prieskumu: inžinierskogeologický posudok

Skúmaná lokalita: Terchová

Geologická úloha: Cieľom geologických prác bolo tromi kopanými sondami, laboratórnymi testami a spracovaním geologickej dokumentácie overiť litologickú skladbu zemín v skúmanom území a určiť pevnostné charakteristiky únosnosti základovej pôdy. Získať informácie o hĺbke hladiny podzemnej vody .Pre geologické práce bolo poskytnuté vyjadrenie o prítomnosti inžinierskych sietí so vstupmi na pozemky, so zbavením práv tretích osôb.

Etapa prieskumu: inžinierskogeologický posudok

Skúmaná lokalita: Zázrivá

Geologická úloha: Na zăklade požiadaviek objednávatel’a geologickych prac boli zadefinované nasledujúce ciele podrobného inžinierskogeologického prieskumu:

 • zhodnotenie dostupnych archívnych podkladov pre riešenie danej problematiky,
 • zhodnotenie prírodnych pomerov lokality ovplyvñujúcich vznik a vyvoj svahovych pohybov,
 • spresnenie inžinierskogeologickych a hydrogeologickych pomerov územia,
 • zhodnotenie intenzity porušenia svahu a stupña ohrozenia životov a majetku l’udí,
 • stanovenie príčin vzniku svahovych deform5cií,
 • realizacia inžinierskogeologickych vrtov za účelom zistenia hÍbky a priestorového usporiadania šmykovych plôch,
 • odber vzoriek zemín a ich laboratórny rozbor na stanovenie fyzikăìno- mechanickych vlastností,
 • vypracovanie účelovej inžinierskogeologickej mapy zosuvn í ch území,
 • vypočet stability svahov na zistenych šmykovych plochách,
 • sledovanie zosuvnych zmien inklinometrami v najohrozenejších lokalitách,
 • ìdeovy návrh sanácie porušeného územia.

Etapa prieskumu: Podrobný inžinierskogeologický prieskum

Skúmaná lokalita: Veľká Lehôtka

Geologická úloha: vykonávať projektovanie, riešenie a vyhodnocovanie úloh inžinierskogeologického, hydrogeologického prieskumu a geologického prieskumu životného prostredia vypracovala hydrogeologický posudok pre posúdenie možnosti vsakovania dažďových vôd do horninového prostredia v rámci projektu Novostavba rodinného domu na parc. č. C 425/30, 428/15 kat. ú. Bitarová.

Etapa prieskumu: hydrogeologický posudok

Skúmaná lokalita: Bitarová

Geologická úloha: Cieľom geologickej úlohy bolo zistiť dôvody vzniku zosuvu v oblasti pripravovanej na výstavbu rodinných domov v obci Bitarová. Overiť vrtnými prácami litológiu sedimentov,  mechanické parametre zemín,  opísať inžiniersko-geologické a hydrogeologické, geodynamické pomery

V tejto etape inžinierskogeologického posúdenia bolo realizované:

 • Geodetické zameranie – dodané objednávateľom geologickej úlohy
 • Inžinierskogeologické vrty 1ks á 5,0 m, potom dovŕtaný ako hydrogeologický vrt do hĺbky 22,0m
 • Laboratórne práce, fyzikálne parametre zemín (2 skúšky),
 • Laboratórne práce, šmykové efektívne vrcholové parametre (1skúška)
 • Počas realizácie geologických prác bol vykonávaný sled a riadenie geologických prác geológom, zodpovedným riešiteľom úlohy.

Etapa prieskumu: doplnkový inžinierskogeologický prieskum

Skúmaná lokalita: Bitarová

Geologická úloha: Cieľom geologickej úlohy je realizovať podrobný inžinierskogeologický prieskum v nasledovnom rozsahu:

 • opísať skúmané územie a jeho inžinierskogeologické a hydrogeologické pomery
 • vrtnými prácami zistiť litologické pomery v miestach navrhovaných prieskumných diel
 • laboratórne testy zemín
 • zistiť úroveň hladiny podzemnej vody
 • stanoviť seizmické pomery skúmaného územia
 • posúdiť stabilitné pomery záujmového územia
 • pre výkopové práce zatriediť vyskytujúce sa litologické typy zemín do príslušných tried ťažiteľnosti podľa STN 73 3050

Etapa prieskumu: podrobný inžinierskogeologický prieskum

Skúmaná lokalita: Kremnica

Geologická úloha: hydrogeologický posudok pre posúdenie možnosti vsakovania dažďových vôd do horninového prostredia v rámci projektu Novostavba rodinného domu na parc. č C 297/1, 297/5, 297/6, 1880/59 kat. ú. Stránske

Etapa prieskumu: hydrogeologický posudok

Skúmaná lokalita: Stránske

Geologická úloha: Cieľom geologických prác bolo kopanou sondou, laboratórnymi testami a spracovaním geologickej dokumentácie overiť litologickú skladbu zemín v skúmanom území a určiť pevnostné charakteristiky únosnosti základovej pôdy. Získať informácie o hĺbke hladiny podzemnej vody.

Etapa prieskumu: inžinierskogeologický posudok

Skúmaná lokalita: Žilina – Budatín

Geologická úloha: Cieľom geologických prác bolo kopanou sondou, laboratórnymi testami a spracovaním geologickej dokumentácie overiť litologickú skladbu zemín v skúmanom území a určiť pevnostné charakteristiky únosnosti základovej pôdy. Získať informácie o hĺbke hladiny podzemnej vody.

Etapa prieskumu: podrobný inžinierskogeologický prieskum

Skúmaná lokalita: Ružomberok

Geologická úloha:Účelom geologických prác bolo overiť, inžinierskogeologické, stabilitné  a hydrogeologické pomery v predmetnom území. Vyvŕtať 1 inžinierskogeologický vrt, do hĺbky 8,0 m p.t., vykopať strojným zariadením kopanú sondu a vytvoriť geotechnický model v mieste projektovanej stavby rekreačných domov A3UM 21 – Hrabovo.

Etapa prieskumu: orientačný inžinierskogeologický prieskum

Skúmaná lokalita: Ružomberok – Hrabovo

Geologická úloha: Účelom geologických prác bolo vybudovanie 4 inklinometrov, ktoré majú slúžiť na ďalšie kontinuálne pozorovanie prípadnej zosuvnej činnosti. Pri vŕtaní inklinometrických vrtov urobiť dokumentáciu litológie hornín, odobrať vzorky zemín na laboratórne testy a zamerať hladinu podzemnej vody. Informácie budú slúžiť na doplnenie údajov pre potreby projektu sanácie zosunutého územia.

Etapa prieskumu: doplnkový inžinierskogeologický prieskum

Skúmaná lokalita: Handlová

Geologická úloha: V mieste plánovanej výstavby objektu požiarnej nádrže, overiť základové, inžinierskogeologické a hydrogeologické pomery v predmetnom území, ako aj geotechnické vlastnosti zemín a hĺbku hladiny podzemnej vody

Etapa prieskumu: orientačný inžinierskogeologický prieskum

Skúmaná lokalita: Banská Bystrica

Geologická úloha:

Cieľom geologickej úlohy bolo realizovať inžinierskogeologický posudok za účelom overenia základových pomerov pod stavbu rodinného domu.

V tejto etape inžinierskogeologickej štúdie bolo realizované:

 •   Inžinierskogeologické kopané sondy 2 ks
 •   Laboratórne práce, fyzikálne parametre zemín (3 skúšky)

Etapa prieskumu: inžinierskogeologický posudok

Skúmaná lokalita: Varín

Geologická úloha:

Cieľom geologickej úlohy bolo realizovať doplnkový inžinierskogeologický prieskum, zistiť a overiť terénnymi, laboratórnymi, geodetickými a geologickými prácami litológiu sedimentov, výšku a charakter hladiny podzemnej vody, odobrať vzorky zeminy, porušené na zistenie fyzikálnych parametrov a posúdiť mechanické vlastnosti horninového prostredia v priestore na okraji vozovky na ceste III/2240 v k.ú. Zázrivá na II. a III. úseku, v zmysle dodaných podkladov.

V tejto etape inžinierskogeologického prieskumu bolo realizované:

 • Inžinierskogeologické vŕtané sondy 2 ks v celkovej metráži 16 m,
 • Laboratórne práce, fyzikálne parametre zemín 6 skúšok,
 • Počas realizácie geologických prác bol vykonávaný sled a riadenie
  geologických prác geológom, zodpovedným riešiteľom úlohy.

Etapa prieskumu: doplnkový inžinierskogeologický prieskum

Skúmaná lokalita:Zázrivá – Havrania

Geologická úloha:

Tento dokument predstavuje súbor poznatkov z inžinierskej geológie, stavebníctva – špeciálneho zakladania, sanácie zosuvov,  získaných profesionálnou skúsenosťou, štúdiom archívnych dokumentov z prác vykonaných v skúmanej oblasti.

Výsledkom tohto procesu je súbor nariadení a odporúčaní pre stavebnú činnosť v zóne ZaD 2.1 určenej pre individuálnu, resp. kolektívnu bytovú výstavbu, tak, ako je určené územným plánom.

Etapa prieskumu: inžinierskogeologický posudok

Skúmaná lokalita: Krajné

Geologická úloha:

doplnkový inžinierskogeologický posudok pre posúdenie základových pomerov stavby obytného domu v rámci projektu Dva Duby 2. etapa.

Na splnenie cieľa geologickej úlohy bol realizovaný nasledovný rozsah prác:

 • geologické práce (príprava, sled a riadenie technických prác, zhodnotenie realizovaných geologicko-technických prác a zhodnotenie dosiahnutých výsledkov),
 • dynamické penetračné skúšky na overenie orientačných hodnôt mechanických vlastností jemnozrnných zemín

Etapa prieskumu: inžinierskogeologický posudok

Skúmaná lokalita: Považská Bystrica

Geologická úloha:

posúdenie základových pomerov stavby obytného domu, Klimentská ul., p.č. 320/2, 321 a 322, v k.ú. Nové Město, Praha 1

 • bola vyvŕtaná sonda, pomocou strojného zariadenie TESCA, priemeru 600 mm. Spôsob vŕtania bol špirálou, paženie vrtu oceľovými pažnicami

Etapa prieskumu: inžinierskogeologický posudok

Skúmaná lokalita: Praha

Geologická úloha:

posúdenie základových pomerov stavby rodinného domu v rámci projektu rekonštrukcie na ul. Tajovského 22, Bratislava

Etapa prieskumu: inžinierskogeologický posudok

Skúmaná lokalita: Bratislava

Geologická úloha:

Cieľom geologických prác bolo technickými vrtnými prácami, laboratórnymi testami, dynamickými penetračnými sondami a spracovaním geologickej dokumentácie na území, v miestach určených projektantom overiť litologickú skladbu zemín v celom vrtnom profile a vo vybraných miestach odobrať porušené vzorky zemín na zistenie fyzikálnych parametrov zemín, neporušené vzorky zemín na zistenie stlačiteľnosti zemín – Oedometrický modul s časovým priebehom. Zistiť do 10 m hĺbky ťažkou dynamickou penetračnou skúškou hutnosť -uľahnutosť štrkových vrstiev. Získať informácie o hĺbke hladiny podzemnej vody, chemický rozbor vody, vykonať overovaciu čerpaciu skúšku, vykonať radónový prieskum lokality

Etapa prieskumu: podrobný inžinierskogeologický a hydrogeologický prieskum

Skúmaná lokalita: Bratislava

Geologická úloha:

Cieľom geologickej úlohy bolo realizovať podrobný inžinierskogeologický prieskum, v rámci ktorého bolo potrebné zistiť základové, inžinierskogeologické (fyzikálne a mechanické parametre zemín) a hydrogeologické pomery skúmaného územia pre potreby návrhu spôsobu hĺbkového zakladania stavby bytových domov.

V tejto etape podrobného inžinierskogeologického prieskumu bolo realizované:

 • inžinierskogeologické vrty (4 ks –spolu 38,0 m),
 • kopané sondy 3 ks do hĺbky max. 3,0 m

laboratórne práce: fyzikálne parametre zemín (8 skúšok)

Etapa prieskumu: podrobný inžinierskogeologický prieskum

Skúmaná lokalita: Bratislava

Geologická úloha:

Účelom geologických prác bolo overiť, inžinierskogeologické, stabilitné  a hydrogeologické pomery v predmetnom území. Vyvŕtať 2 inžinierskogeologické vrty a vytvoriť geotechnický model v mieste stavby bytového domu.

Etapa prieskumu: podrobný inžinierskogeologický prieskum

Skúmaná lokalita: Donovaly

Geologická úloha:

Cieľom geologických prác bolo technickými vrtnými prácami, dynamickými penetračnými  sondami,  laboratórnymi testami a spracovaním geologickej dokumentácie na území, ktoré je betónová plocha, v miestach určených projektantom  overiť litologickú skladbu zemín v celom vrtnom profile a vo vybraných miestach odobrať porušené vzorky zemín na zistenie fyzikálnych parametrov zemín. Zistiť do projektovanej hĺbky max 8,0 m, dynamickou penetračnou skúškou, uľahnutosť štrkových a piesčitých vrstiev. Získať informácie o hĺbke hladiny podzemnej vody. Zistiť a overiť možnosť vsakovania zrážkovej vody zo striech a spevnených plôch do horninového prostredia. Údaje budú slúžiť na projektovanie základu stavby administratívnej budovy

Etapa prieskumu: podrobný inžinierskogeologický prieskum

Skúmaná lokalita: Žilina

2022

Geologická úloha: Cieľom geologických prác bolo technickými vrtnými prácami, laboratórnymi testami a spracovaním geologickej dokumentácie na území, v miestach určených projektantom overiť litologickú skladbu zemín v celom vrtnom profile a vo vybraných miestach odobrať porušené a neporušené vzorky zemín na zistenie fyzikálnych a mechanických vlastností zemín. Získať informácie o hĺbke hladiny podzemnej vody, posúdiť stabilitné pomery v skúmanom mieste. Údaje budú slúžiť ako podklady pre projekt: Sanácia oporného múra a odvodnenie na ceste III/3420 v obci Kluknava – projektová dokumentácia
Etapa prieskumu: podrobný inžinierskogeologický prieskum
Skúmaná lokalita: Kluknava

Geologická úloha:Cieľom geologických prác bolo technickými kopnými prácami, spracovaním geologickej dokumentácie na území, zistiť do maximálnej realizovateľnej hĺbky ťažkou dynamickou penetračnou sondou mechanické vlastnosti zemín. Údaje budú slúžiť na projektovanie základovej konštrukcie stavby rodinného domu
Etapa prieskumu: inžinierskogeologický posudok
Skúmaná lokalita: Konská

Geologická úloha: overenie litológie v razenom kolektore a zistenie mechanických vlastnosti zeminy v trase kolektora pomocou penetračnej sondy
Etapa prieskumu: doplnkový inžinierskogeologický prieskum
Skúmaná lokalita: Žilina

Geologická úloha:Cieľom geologických prác bolo technickými prácami, spracovaním geologickej dokumentácie na území, kde sa nachádzajú betónové plochy, zistiť do maximálnej realizovateľnej hĺbky ťažkou dynamickou penetračnou sondou mechanické vlastnosti zemín. Údaje budú slúžiť na projektovanie základovej konštrukcie stavby parkovacieho domu
Etapa prieskumu: inžinierskogeologický posudok
Skúmaná lokalita: Žilina

Geologická úloha: Účelom vypracovania prieskumu je zistenie a overenie možných príčin problému – natekania vody do priehlbne doskočiska v interiéri gymnastickej telocvične pri ZŠ Karpatská

Etapa prieskumu:Inžinierskogeologický a geotechnický prieskum
Skúmaná lokalita: Žilina

Geologická úloha:Cieľom geologických prác bolo technickými prácami, spracovaním geologickej dokumentácie na území budúcej stavby objektu SO 01, zistiť do hĺbky 10,0 m p. t. ťažkou dynamickou penetračnou sondou mechanické vlastnosti zemín. Údaje budú slúžiť na projektovanie základovej konštrukcie stavby objektu SO 01

Etapa prieskumu: inžinierskogeologický posudok-dynamické penetračné sondy

Skúmaná lokalita: Kolárovo

Geologická úloha: posudok pre posúdenie možnosti vsakovania dažďových vôd do podzemných vôd v areáli Centrum, sociálnych služieb, Šaštín v katastrálnom území Šaštín na parcelách parc.č. 30

Etapa prieskumu: hydrogeologický posudok

Skúmaná lokalita: Šaštín

Geologická úloha:

1) Preštudovať vykonané inžinierskogeologické správy z prieskumu, vykonané na predmetnom zosuve na vetve LA1, križovatka v Likavke a zhodnotiť ich výsledky

2) Zhodnotiť záverečné správy od spoločnosti EDGE INVESTMENT, s.r.o., Vodárenská 6, 040 01 Košice

3) vykonať obhliadku zosuvu a opísať iné zistenia dôležité pre posúdenie veci

Etapa prieskumu: hydrogeologický posudok

Skúmaná lokalita: Likavka

Geologická úloha: Cieľom geologických prác bolo technickými vrtnými prácami, laboratórnymi testami, dynamickými penetračnými sondami a spracovaním geologickej dokumentácie na území, v miestach určených projektantom overiť litologickú skladbu zemín v celom vrtnom profile a vo vybraných miestach odobrať porušené vzorky zemín na zistenie fyzikálnych parametrov zemín,. Zistiť do hĺbky 8,0m ťažkou dynamickou penetračnou skúškou hutnosť-uľahnutosť štrkových vrstiev. Získať informácie o hĺbke hladiny podzemnej vody, chemický rozbor vody, ak sa tam bude nachádzať. Údaje budú slúžiť na projektovanie základových konštrukcií haly

Etapa prieskumu: podrobný inžinierskogeologický prieskum

Skúmaná lokalita: Dubnica nad Váhom

Geologická úloha: vykonanie doplnkového inžinierskogeologického prieskumu za účelom podkladov pre návrh statického zabezpečenia stien stavebných jám Terasová bytová výstavba Baránok, v Košiciach

Etapa prieskumu: doplnkový inžinierskogeologický prieskum

Skúmaná lokalita:Košice

Geologická úloha: vykonať podrobný inžinierskogeologický prieskum základovej pôdy pod projektovaným objektom detského klubu, kantíny a fitnes

Etapa prieskumu: podrobný inžinierskogeologický prieskum

Skúmaná lokalita: Prievidza

Geologická úloha: Cieľom geologickej úlohy bolo realizovať inžinierskogeologický prieskum – posudok, zistiť a overiť vrtnými prácami litológiu sedimentov, overiť výšku hladiny podzemnej vody a jej vzťah k plánovanej základovej konštrukcii rodinného domu, odobrať vzorky zeminy porušené na zistenie fyzikálnych a mechanických šmykových parametrov

Etapa prieskumu: inžinierskogeologický posudok

Skúmaná lokalita: Mostište

Geologická úloha:Cieľom geologickej úlohy bolo realizovať inžinierskogeologický prieskum – posudok, zistiť a overiť vrtnými prácami litológiu sedimentov, overiť výšku hladiny podzemnej vody a jej vzťah k plánovanej základovej konštrukcii rodinného domu, odobrať vzorky zeminy porušené na zistenie fyzikálnych a mechanických šmykových parametrov

Etapa prieskumu: inžinierskogeologický posudok

Skúmaná lokalita: Považská Bystrica – Zbora

Geologická úloha: Cieľom geologických prác bolo excerpciou archívnych údajov, inžinierskogeologickým mapovaním, vykonaním terénnych prác a spracovaním geologickej dokumentácie na území, kde sa bude nachádzať stavba rodinného domu, laboratórne a senzoricky overiť litologickú skladbu zemín v kopanej sonde a určiť pevnostné charakteristiky únosnosti základovej pôdy, získať informácie o hĺbke hladiny podzemnej vody

Etapa prieskumu: inžinierskogeologický posudok

Skúmaná lokalita: Leštiny

Geologická úloha: Cieľom geologických prác bolo excerpciou archívnych údajov, inžinierskogeologickým mapovaním, a spracovaním geologickej dokumentácie vŕtaných sond na území, kde sa nachádza poškodené miesto na ceste II/533, vizuálne, senzoricky a pomocou laboratórnych testov overiť litologickú skladbu zemín vo vŕtanom profile sond a určiť pevnostné charakteristiky únosnosti zemín a hornín. Získať informácie o hĺbke hladiny podzemnej vody

Etapa prieskumu: podrobný  inžinierskogeologický prieskum

Skúmaná lokalita: Hnilec

Geologická úloha:Cieľom geologických prác bolo excerpciou archívnych údajov, inžinierskogeologickým mapovaním, a spracovaním geologickej dokumentácie dynamických penetračných sond vykonaných na doteraz sypaných haldách, vizuálne, senzoricky a pomocou laboratórnych testov overiť litologickú skladbu sypaniny mastenca a určiť odvodené geotechnické  charakteristiky hornín, ako podklad pre stabilitný výpočet voľne sypanej a upravenej skládky odvalového hospodárstva

Etapa prieskumu: podrobný  inžinierskogeologický prieskum

Skúmaná lokalita: Gemerská Poloma

Geologická úloha: Cieľom geologických prác bolo technickými kopnými prácami, laboratórnymi testami a spracovaním geologickej dokumentácie na území, v miestach určených projektantom  overiť litologickú skladbu zemín v celom kopanom profile a vo vybraných miestach odobrať porušené vzorky zemín na zistenie fyzikálnych parametrov zemín. Zistiť do maximálnej hĺbky ťažkou dynamickou penetračnou skúškou uľahnutosť štrkových vrstiev. Získať informácie o hĺbke hladiny podzemnej vody

Etapa prieskumu: inžinierskogeologický posudok

Skúmaná lokalita: Turie

Geologická úloha:vykonanie, projektovanie, riešenie a vyhodnocovanie úloh inžinierskogeologického, hydrogeologického prieskumu a geologického prieskumu životného prostredia vypracovala hydrogeologický posudok pre posúdenie možnosti vsakovania dažďových vôd do podzemných vôd na parcelách 749, 750, 752, 753, 754, 755, 756, 757, 758, v katastrálnom území Turčianska Štiavnička

Etapa prieskumu: inžinierskogeologický posudok

Skúmaná lokalita: Turčianska Štiavnička

Geologická úloha: Cieľom geologických prác bolo technickými vrtnými prácami, dynamickými penetračnými  sondami,  laboratórnymi testami a spracovaním geologickej dokumentácie na území, kde sa nachádzajú upravené plochy s asfaltovým pokryvom, ktoré slúžia v súčasnosti ako parkovisko, v miestach určených projektantom  overiť litologickú skladbu zemín v celom vrtnom profile a vo vybraných miestach odobrať porušené vzorky zemín na zistenie fyzikálnych parametrov zemín

Etapa prieskumu: orientačný inžinierskogeologický prieskum

Skúmaná lokalita:Martin

Geologická úloha:Cieľom geologických prác bolo technickými vrtnými prácami, dynamickými penetračnými  sondami,  laboratórnymi testami a spracovaním geologickej dokumentácie na území, ktoré je trávnatá plocha, v miestach určených projektantom  overiť litologickú skladbu zemín v celom vrtnom profile a vo vybraných miestach odobrať porušené vzorky zemín na zistenie fyzikálnych parametrov zemín. Zistiť do projektovanej hĺbky 6,0 m, dynamickou penetračnou skúškou, uľahnutosť štrkových vrstiev. Získať informácie o hĺbke hladiny podzemnej vody, chemický rozbor vody. Zistiť a overiť možnosť vsakovania zrážkovej vody zo striech a spevnených plôch do horninového prostredia. Údaje budú slúžiť na projektovanie základu stavby budov bytových domov  a prístupových ciest. Pre geologické práce bolo poskytnuté vyjadrenie o prítomnosti inžinierskych sietí so vstupmi na pozemky, potvrdené príslušnými organizáciami.

Etapa prieskumu: orientačný inžinierskogeologický prieskum

Skúmaná lokalita: Horný Hričov, 814/58, 1024/1

Geologická úloha:Cieľom geologických prác bolo technickými vrtnými prácami, dynamickými penetračnými  sondami,  laboratórnymi testami a spracovaním geologickej dokumentácie na území, kde sa nachádzajú upravené plochy s asfaltovým pokryvom, ktoré slúžia v súčasnosti ako parkovisko, v miestach určených projektantom  overiť litologickú skladbu zemín v celom vrtnom profile a vo vybraných miestach odobrať porušené vzorky zemín na zistenie fyzikálnych parametrov zemín. Zistiť do projektovanej hĺbky 6,0m,   dynamickou penetračnou skúškou, uľahnutosť štrkových vrstiev. Získať informácie o hĺbke hladiny podzemnej vody, chemický rozbor vody. Zistiť a overiť možnosť vsakovania zrážkovej vody zo striech a spevnených plôch do horninového prostredia. Údaje budú slúžiť na projektovanie základu stavby budovy občianskej vybavenosti a prístupových ciest.

Etapa prieskumu: orientačný inžinierskogeologický prieskum

Skúmaná lokalita: Ružomberok

Geologická úloha: Účelom vypracovania prieskumu je zmonitorovanie aktuálneho stavu súboru bytových domov, zmonitorovanie existujúcich porúch (prasklín, trhlín na konštrukciách) a analýza možných príčin ich vzniku. Na základe určenej príčiny bude následne možné navrhnúť sanačné riešenie problému.

Etapa prieskumu: podrobný inžinierskogeologický prieskum

Skúmaná lokalita: Žilina – Hájik

Geologická úloha: Cieľom geologických prác bolo technickými vrtnými prácami, laboratórnymi testami, dynamickou penetračnou sondou a spracovaním geologickej dokumentácie na území, ktoré je určené na výstavbu 8 rekreačných apartmánových domov, overiť litologickú skladbu zemín v celom vŕtanom profile a určiť pevnostné charakteristiky únosnosti základovej pôdy. Získať informácie o hĺbke hladiny podzemnej vody. Pre geologické práce bolo poskytnuté vyjadrenie o prítomnosti inžinierskych sietí so vstupmi na pozemky, so zbavením práv tretích osôb.

Etapa prieskumu: orientačný inžinierskogeologický prieskum

Skúmaná lokalita: Terchová

Geologická úloha:Cieľom geologických prác bolo technickými vrtnými prácami, laboratórnymi testami a spracovaním geologickej dokumentácie na území, v  určených miestach overiť litologickú skladbu zemín, odobrať porušené a neporušené vzorky zemín na zistenie fyzikálnych a pevnostných mechanických parametrov zemín. Získať informácie o hĺbke hladiny podzemnej vody, ak sa tam bude nachádzať. Údaje budú slúžiť na posúdenie skladby a únosnosti podložia, ako podklad pre návrh zakladania rodinného domu v potenciálne nestabilných častiach skúmanej lokality.Pre geologické práce bolo poskytnuté vyjadrenie o prítomnosti inžinierskych sietí so vstupmi na pozemky, potvrdené príslušnými organizáciami.

Etapa prieskumu: doplnkový inžinierskogeologický prieskum

Skúmaná lokalita:  Zvolen parc. č. B12 (KN-C 4580/265, 4580/251)

Geologická úloha:

Cieľom geologickej úlohy je realizovať orientačný inžinierskogeologický prieskum v nasledovnom rozsahu:

 • opísať skúmané územie a jeho inžinierskogeologické a hydrogeologické pomery
 • vrtnými prácami zistiť litologické pomery v miestach navrhovaných prieskumných diel
 • laboratórne testy zemín

–porušené vzorky: klasifikačný rozbor zemín

 • určenie frakcie a triedy zeminy pre zemné práce súvisiace s obnovou plynovodu
 • zistiť úroveň hladiny podzemnej vody – ak sa tam bude nachádzať
 • posúdiť stabilitné pomery záujmového územia
 • pre výkopové práce zatriediť vyskytujúce sa litologické typy zemín do príslušných tried  ťažiteľnosti podľa STN 73 3050

Etapa prieskumu: orientačný inžinierskogeologický prieskum

Skúmaná lokalita:  Rimavská Sobota – Bakta – Uzovská Panica

Geologická úloha:

Cieľom geologickej úlohy je realizovať orientačný inžinierskogeologický prieskum v nasledovnom rozsahu:

 • opísať skúmané územie a jeho inžinierskogeologické a hydrogeologické pomery
 • vrtnými prácami zistiť litologické pomery v miestach navrhovaných prieskumných diel
 • laboratórne testy zemín

–porušené vzorky: klasifikačný rozbor zemín

 • určenie frakcie a triedy zeminy pre zemné práce súvisiace s obnovou plynovodu
 • zistiť úroveň hladiny podzemnej vody – ak sa tam bude nachádzať
 • posúdiť stabilitné pomery záujmového územia
 • pre výkopové práce zatriediť vyskytujúce sa litologické typy zemín do príslušných tried  ťažiteľnosti podľa STN 73 3050

Etapa prieskumu: orientačný inžinierskogeologický prieskum

Skúmaná lokalita:  Rimavská Sobota – Bakta – Uzovská Panica

2021

Geologická úloha: Cieľom geologických prác bolo excerpciou archívnych údajov, inžinierskogeologickým mapovaním, a spracovaním geologickej dokumentácie vŕtaných sond na území, kde sa nachádza poškodené miesto na ceste III/ 2347 v ckm 3,227 – 3,302 vizuálne, senzoricky a pomocou laboratórnych testov overiť litologickú skladbu zemín vo vŕtanom profile sond a určiť pevnostné charakteristiky únosnosti zemín a hornín. Získať informácie o hĺbke hladiny podzemnej vody.

Etapa prieskumu: orientačný inžinierskogeologický prieskum

Skúmaná lokalita: Húty

Geologická úloha: Cieľom geologickej úlohy bolo realizovať inžinierskogeologický prieskum, v zmysle požiadavky na vypracovanie PD rekonštrukcie oporného múru v obci Vysoká nad Kysucou v km 35,700-36,100 na komunikácií II/487, zistiť a overiť terénnymi, laboratórnymi, geodetickými a geologickými prácami, litológiu sedimentov, výšku a charakter hladiny podzemnej vody, odobrať vzorky zeminy, porušené na zistenie fyzikálnych parametrov a odvodených mechanických šmykových parametrov a posúdiť mechanické vlastnosti horninového prostredia a určenie príčiny deštrukcie oporného múru a prepadu vozovky, ako aj posúdenie geodynamických javov, kde sa nachádza aj cesta.

Etapa prieskumu: orientačný inžinierskogeologický prieskum

Skúmaná lokalita: na spojnici Čadca – Turzovka

Geologická úloha: Cieľom predloženého inžinierskogeologického prieskumu bola realizácia podrobného mapovania, odberu vzoriek hornín, laboratórne testy, terénne merania diskontinuít, štruktúrna analýza, vytvorenie dostatočného podkladu pre projekt sanácie skúmaného územia nad cestou
I/9 v ckm 104,100 – 104,350.

Etapa prieskumu: podrobný inžinierskogeologický prieskum

Skúmaná lokalita: Drietoma

Geologická úloha: Cieľom geologických prác bolo technickými vrtnými prácami, laboratórnymi testami a spracovaním geologickej dokumentácie na území, ktoré je určené na výstavbu bytových domov, overiť litologickú skladbu zemín v celom vrtnom profile a vo vybraných miestach odobrať porušené a neporušené vzorky zemín na zistenie fyzikálnych parametrov zemín. Posúdiť stabilitné pomery územia vzhľadom na prítomnosť registrovaného zosuvu (ŠGÚDŠ, register svahových deformácií  Získať informácie o hĺbke hladiny podzemnej vody. Jedným vrtov overiť možnosť vsakovania dažďovej vody do horninového prostredia. Hydrodynamickou skúškou overiť filtračné parametre medzizrnového prostredia v priestore budúcej stavebnej jamy, ktorá bude vykopaná do hĺbky cca 7,0 m pod terénom a overiť tak prítok podzemnej vody do stavebnej jamy. Vrtom VSZ-4 overiť možnosť vsakovania dažďovej vody zo striech a zo spevnených plôch do horninového prostredia.

Etapa prieskumu: doplnkový inžinierskogeologický prieskum

Skúmaná lokalita: Žilina

Geologická úloha: Na splnenie cieľa geologickej úlohy bol realizovaný nasledovný rozsah prác:

 • geologické práce (príprava, sled a riadenie technických prác, zhodnotenie realizovaných geologicko-technických prác a zhodnotenie dosiahnutých výsledkov),
 • dokumentácia zárezu inžinierskogeologické posúdenie geodynamických javov
 • dynamické penetračné skúšky na overenie orientačných hodnôt mechanických vlastností jemnozrnných zemín

Etapa prieskumu: inžinierskogeologický prieskum

Skúmaná lokalita: Horné Orešany

Geologická úloha: Cieľom geologickej úlohy bolo realizovať podrobný inžinierskogeologický prieskum v nasledovnom rozsahu:

 • opísať skúmané územie a jeho inžinierskogeologické a hydrogeologické pomery
 • vrtnými prácami zistiť litologické pomery v miestach navrhovaných prieskumných diel
 • laboratórne testy zemín

–  porušené vzorky: klasifikačný rozbor zemín

– neporušené vzorky: šmykové krabicové skúšky na zistenie efektívnych a reziduálnych
parametrov súdržných zemín

– rozbor vody (základný fyzikálno-chemický rozbor vody, agresivita vody na betónové
konštrukcie a železné konštrukcie ak to je potrebné)

 • charakteristické parametre nesúdržných zemín a navážok zistiť pomocou dynamických penetračných skúšok
 • zistiť úroveň hladiny podzemnej vody
 • stanoviť seizmické pomery skúmaného územia
 • posúdiť stabilitné pomery záujmového územia
 • pre výkopové práce zatriediť vyskytujúce sa litologické typy zemín do príslušných tried
  ťažiteľnosti podľa STN 73 3050

Etapa prieskumu: inžinierskogeologický prieskum

Skúmaná lokalita: Bojnice

Geologická úloha: Cieľom geologickej úlohy bolo realizovať doplnkový inžinierskogeologický prieskum, v zmysle požiadavky na vypracovanie PD rekonštrukcie mosta v Seredi nad železnicou, zistiť a overiť terénnymi, laboratórnymi, geodetickými a geologickými prácami, litológiu sedimentov, výšku a charakter hladiny podzemnej vody, odobrať vzorky zeminy, porušené na zistenie fyzikálnych parametrov a odvodených mechanických šmykových parametrov a posúdiť mechanické vlastnosti horninového prostredia kde sa nachádza základová konštrukcia mosta.

Etapa prieskumu: doplnkový inžinierskogeologický prieskum

Skúmaná lokalita: Sereď

Geologická úloha: Cieľom geologickej úlohy bolo realizovať doplnkový inžinierskogeologický prieskum, v zmysle požiadavky na vypracovanie PD rekonštrukcie mosta nad ramenom Dunajav Medveďove, zistiť a overiť terénnymi, laboratórnymi, geodetickými a geologickými prácami, litológiu sedimentov, výšku a charakter hladiny podzemnej vody, odobrať vzorky zeminy, porušené na zistenie fyzikálnych parametrov a odvodených mechanických šmykových parametrov a posúdiť mechanické vlastnosti horninového prostredia kde sa nachádza základová konštrukcia mosta.

Etapa prieskumu: doplnkový inžinierskogeologický prieskum

Skúmaná lokalita: Medveďov

Geologická úloha: Cieľom geologickej úlohy bolo určiť základové pomery pre založenie stožiaru.

Etapa prieskumu: inžinierskogeologický posudok

Skúmaná lokalita: Čadca

Geologická úloha: Cieľom geologickej úlohy bolo určiť základové pomery pre založenie stožiaru.

Etapa prieskumu: inžinierskogeologický posudok

Skúmaná lokalita: Vychylovka

Geologická úloha: Cieľom geologickej úlohy bolo vypracovať posudok na základe inžinierskogeologických poznatkov z posudzovaného územia získaných pri inžinierskogeologických prácach – dynamické penetračné sondy, uskutočnených na mieste budúcej stavby vodojemu, geologických faktorov z okolia lokality, údajov zistených pri štúdiu archívnych materiálov.

Etapa prieskumu: inžinierskogeologický posudok

Skúmaná lokalita: Záhorská Bystrica

Geologická úloha: Cieľom geologickej úlohy bolo realizovať orientačný inžinierskogeologický prieskum v nasledovnom rozsahu:

 • opísať skúmané územie a jeho inžinierskogeologické a hydrogeologické pomery
 • kopnými prácami zistiť litologické pomery v telese cesty, resp. bezprostredne vedľa cesty
 • laboratórne testy zemín
 • porušené vzorky: klasifikačný rozbor zemín
 • rozbor vody (základný fyzikálno-chemický rozbor vody, agresivita vody na
  betónové konštrukcie a železné konštrukcie ak to je potrebné)
 •                  charakteristické parametre nesúdržných zemín a navážok zistiť pomocou dynamických
  penetračných skúšok
 • zistiť úroveň hladiny podzemnej vody
 • stanoviť seizmické pomery skúmaného územia
 • posúdiť stabilitné pomery záujmového územia
 •     pre výkopové práce zatriediť vyskytujúce sa litologické typy zemín do príslušných tried
  ťažiteľnosti podľa STN 73 3050

Etapa prieskumu: orientačný inžinierskogeologický prieskum

Skúmaná lokalita: Bojnice

Geologická úloha: Cieľom geologických prác bolo technickými vrtnými prácami, laboratórnymi testami a spracovaním geologickej dokumentácie na území, kde sa nachádza kaštieľ, v miestach určených projektantom  overiť litologickú skladbu zemín v celom vrtnom profile a vo vybraných miestach odobrať porušené vzorky zemín na zistenie fyzikálnych parametrov zemín. Zistiť do maximálnej hĺbky ťažkou dynamickou penetračnou skúškou uľahnutosť štrkových vrstiev. Získať informácie o hĺbke hladiny podzemnej vody.

Etapa prieskumu: doplnkový inžinierskogeologický prieskum

Skúmaná lokalita: Turčianska Štiavnička

Geologická úloha: Cieľom geologickej úlohy bolo realizovať podrobný inžinierskogeologický prieskum v nasledovnom rozsahu:

 • opísať skúmané územie a jeho inžinierskogeologické a hydrogeologické pomery
 • vrtnými prácami zistiť litologické pomery v miestach navrhovaných prieskumných diel
 • laboratórne testy zemín

–  porušené vzorky: klasifikačný rozbor zemín

– neporušené vzorky: šmykové krabicové skúšky na zistenie efektívnych a reziduálnych
parametrov súdržných zemín

– rozbor vody (základný fyzikálno-chemický rozbor vody, agresivita vody na betónové
konštrukcie a železné konštrukcie ak to je potrebné)

 • charakteristické parametre nesúdržných zemín a navážok zistiť pomocou dynamických penetračných skúšok
 • zistiť úroveň hladiny podzemnej vody
 • stanoviť seizmické pomery skúmaného územia
 • posúdiť stabilitné pomery záujmového územia
 • pre výkopové práce zatriediť vyskytujúce sa litologické typy zemín do príslušných tried
  ťažiteľnosti podľa STN 73 3050

Etapa prieskumu: podrobný inžinierskogeologický prieskum

Skúmaná lokalita: Bojnice

Geologická úloha: Cieľom geologických prác bolo technickými vrtnými a kopnými prácami, laboratórnymi testami, dynamickou penetračnou sondou a spracovaním geologickej dokumentácie na území, ktoré je určené na výstavbu 3 rodinných domov, overiť litologickú skladbu zemín v celom kopanom profile a určiť pevnostné charakteristiky únosnosti základovej pôdy. Získať informácie o hĺbke hladiny podzemnej vody.

Etapa prieskumu: podrobný inžinierskogeologický prieskum

Skúmaná lokalita: Trnové

Geologická úloha: Cieľom geologickej úlohy bolo realizovať inžinierskogeologický prieskum, zistiť a overiť terénnymi, laboratórnymi, geodetickými a geologickými prácami litológiu sedimentov, výšku a charakter hladiny podzemnej vody, odobrať vzorky zeminy, porušené na zistenie fyzikálnych parametrov a posúdiť mechanické vlastnosti horninového prostredia pomocou dynamických penetračných sond.

Etapa prieskumu: podrobný inžinierskogeologický prieskum

Skúmaná lokalita: Čadca

Geologická úloha: Cieľom geologických prác bolo technickými vrtnými prácami, laboratórnymi testami a spracovaním geologickej dokumentácie na území, kde sa nachádzajú zatrávnené plochy, v miestach určených projektantom  overiť litologickú skladbu zemín v celom vrtnom profile a vo vybraných miestach odobrať porušené vzorky zemín na zistenie fyzikálnych parametrov zemín. Zistiť do maximálnej hĺbky ťažkou dynamickou penetračnou skúškou uľahnutosť štrkových vrstiev. Získať informácie o hĺbke hladiny podzemnej vody, chemický rozbor vody.

Etapa prieskumu: podrobný inžinierskogeologický prieskum

Skúmaná lokalita: Turany

Geologická úloha: Cieľom geologických prác bolo technickými kopnými prácami, laboratórnymi testami a spracovaním geologickej dokumentácie na území, kde sa nachádza cestná komunikácia, v miestach určených projektantom  overiť litologickú skladbu zemín v celom kopanom profile a vo vybraných miestach odobrať porušené vzorky zemín na zistenie fyzikálnych parametrov zemín. Zistiť do maximálnej hĺbky ľahkou dynamickou penetračnou skúškou uľahnutosť štrkových vrstiev. Získať informácie o hĺbke hladiny podzemnej vody, chemický rozbor vody ak sa tam bude nachádzať.

Etapa prieskumu: podrobný inžinierskogeologický prieskum

Skúmaná lokalita: Nižná Slaná

Geologická úloha: Cieľom geologických prác bolo technickými vrtnými prácami, laboratórnymi testami, dynamickými penetračnými sondami a spracovaním geologickej dokumentácie na území, v miestach určených projektantom overiť litologickú skladbu zemín v celom vrtnom profile a vo vybraných miestach odobrať porušené vzorky zemín na zistenie fyzikálnych parametrov zemín, neporušené vzorky zemín na zistenie stlačiteľnosti zemín – Oedometrický modul s časovým priebehom. Zistiť do maximálnej hĺbky ťažkou dynamickou penetračnou skúškou hutnosť -uľahnutosť štrkových vrstiev. Získať informácie o hĺbke hladiny podzemnej vody, chemický rozbor vody.

Etapa prieskumu: podrobný inžinierskogeologický prieskum

Skúmaná lokalita: Madunice, Koplotovce

Geologická úloha: Cieľom geologických prác bolo technickými kopnými prácami, laboratórnymi testami, dynamickými penetračnými sondami a spracovaním geologickej dokumentácie na území, v miestach určených projektantom overiť litologickú skladbu zemín v  miestach kopaných sond odobrať porušené vzorky zemín na zistenie fyzikálnych parametrov zemín, s časovým priebehom. Zistiť do maximálnej hĺbky 3,0 m p.t.  ťažkou dynamickou penetračnou skúškou relatívnu hutnosť-uľahnutosť štrkových vrstiev. Získať informácie o hĺbke hladiny podzemnej vody ak sa tam bude nachádzať.

Etapa prieskumu: orientačný inžinierskogeologický prieskum

Skúmaná lokalita: Sučany

2020

Geologická úloha: získanie údajov o inžinierskogeologických a hydrogeologických pomeroch a geotechnických vlastnostiach zemín a hornín ako podklad pre projekt rekonštrukcie mosta

Etapa prieskumu: Orientačný IGP
Skúmaná lokalita:  Oravská Jasenica

Geologická úloha:súbor geologických prác, ktoré boli zamerané na získanie informácií o:
– sklone svahu, generálnom /maximálnom
– petrografickom zložení a geotechnických parametroch hornín budujúcich skalné bralo
– existencii a parametroch štruktúrno-tektonických prvkov na skalnom brale (smer,
sklon, priebežnosť,  roztvorenosť  puklín, výplň, druh výplne …)
– existencii uvoľnených úlomkov a blokov a ich veľkosti
– charaktere, stupni a hĺbke zvetrania, účinku pôsobenia mrazu
– type a účinnosti opatrení, ktoré boli realizované v minulosti a o súčasnom využití územia
– vykonať vo vytipovaných miestach, kde dochádza k uvoľňovaniu blokov stabilitný výpočet

Etapa prieskumu: podrobný IGP
Skúmaná lokalita:  Terchová

Geologická úloha: Cieľom geologickej úlohy bolo realizovať inžinierskogeologický prieskum, zistiť a overiť
terénnymi, laboratórnymi, geodetickými a geologickými prácami, litológiu sedimentov, výšku
a charakter hladiny podzemnej vody, odobrať vzorky zeminy, porušené aj neporušené na zistenie
fyzikálnych parametrov a mechanických šmykových parametrov a posúdiť mechanické vlastnosti
horninového prostredia a určenie príčiny deštrukcie oporného múru a prepadu vozovky, ako aj
posúdenie zosuvného územia, ktorého súčasťou je jeho frontálna časť, kde sa nachádza aj cesta.
V tejto etape inžinierskogeologického prieskumu bolo realizované:
• Inžinierskogeologické vŕtané sondy 3 ks v celkovej metráži 17 m,
• Laboratórne práce, fyzikálne parametre zemín (1 skúška – mechanické šmykové parametre, 9 skúšok – fyzikálne parametre),
• Dynamické penetračné sondy 4 ks do hĺbky 4,0 m
• Počas realizácie geologických prác bol vykonávaný sled a riadenie geologických prác geológom, zodpovedným riešiteľom úlohy.
• Stabilitné posúdenie svahu nad cestou, kde sa v minulosti vyvinul zosuv

Etapa prieskumu: podrobný IGP
Skúmaná lokalita:  Turzovka

Geologická úloha: 
Cieľom geologickej úlohy je realizovať podrobný inžinierskogeologický prieskum v nasledovnom
rozsahu:
• opísať skúmané územie a jeho inžinierskogeologické a hydrogeologické pomery
• vrtnými prácami zistiť litologické pomery v miestach navrhovaných prieskumných diel
• laboratórne testy zemín
– porušené vzorky: klasifikačný rozbor zemín
– neporušené vzorky: šmykové krabicové skúšky na zistenie efektívnych a reziduálnych
parametrov súdržných zemín
– rozbor vody (základný fyzikálno-chemický rozbor vody, agresivita vody na betónové
konštrukcie a železné konštrukcie ak to je potrebné)
• charakteristické parametre nesúdržných zemín a navážok zistiť pomocou dynamických penetračných skúšok
• zistiť úroveň hladiny podzemnej vody
• stanoviť seizmické pomery skúmaného územia
• posúdiť stabilitné pomery záujmového územia
• pre výkopové práce zatriediť vyskytujúce sa litologické typy zemín do príslušných tried ťažiteľnosti podľa STN 73 3050
•Záverečná správa – dokumentácia sond a záverečné spracovanie podľa STN EN 1997

Etapa prieskumu: podrobný IGP
Skúmaná lokalita:  Bojnice kúpele

Geologická úloha: 
Cieľom geologických prác bolo mapovacími a štúdiom archívnych prác, senzoricky posúdiť a overiť
litologickú skladbu zemín v skúmanom území a orientačne určiť orientačne pevnostné charakteristiky
únosnosti zemín a hornín v podloží cesty II/520 a získať tak podklady na návrh rekonštrukcie cesty
v danom úseku.

Etapa prieskumu: inžinierskogeologický posudok
Skúmaná lokalita:  Nová Bystrica

Geologická úloha: 
Cieľom geologickej úlohy bolo realizovať inžinierskogeologický posudok, v rámci ktorého
bolo potrebné zistiť základové, inžinierskogeologické (orientačné fyzikálne a mechanické
parametre zemín) a hydrogeologické pomery skúmaného územia pre potreby návrhu spôsobu
zakladania dvoch rodinných domov.

Etapa prieskumu: inžinierskogeologický posudok
Skúmaná lokalita:  Bratislava

Geologická úloha: 
hydrogeologický posudok pre posúdenie možnosti Čerpanie technologickej vody zo studne, pre účely zriadenia tesniacej vrstvy na objekte SO 3.1
Zátvorný objekt.

Etapa prieskumu: hydrogeologický posudok
Skúmaná lokalita:  Klátovské rameno Malého Dunaja

Geologická úloha: 
doplnkový inžinierskogeologický prieskum za účelom spresnenia litologických pomerov na skúmanom území, ktoré predstavuje prístupovú cestu k plánovanému obytnému súboru nad penziónom Baránok, v Košiciach.

Etapa prieskumu: doplnkový inžinierskogeologický prieskum
Skúmaná lokalita: Košice

Geologická úloha: 
Vrtnými prácami, laboratórnymi testami a spracovaním geologickej dokumentácie na území, ktoré je určené na výstavbu polyfunkčných budov, overiť litologickú
skladbu zemín v celom vrtnom profile a vo vybraných miestach odobrať porušené vzorky zemín na zistenie fyzikálnych parametrov zemín. Zistiť do maximálnej hĺbky ťažkou dynamickou penetračnou skúškou uľahnutosť štrkových vrstiev. Získať informácie o hĺbke hladiny podzemnej vody.

Etapa prieskumu: doplnkový inžinierskogeologický prieskum
Skúmaná lokalita: Žilina

Geologická úloha: 
Cieľom geologickej úlohy bolo na základe archívnych údajov realizovať hydrogeologický posudok, zistiť litológiu sedimentov, výšku hladiny podzemnej vody a posúdiť filtračné vlastnosti horninového prostredia pre potreby vsakovania zrážkových vôd zo striech a zo spevnených plôch.

Etapa prieskumu: hydrogeologický posudok
Skúmaná lokalita: Trenčín

Geologická úloha: 
V mieste plánovanej výstavby objektu zátvorného objektu Rudlovského potoka, overiť základové, ižinierskogeologické a hydrogeologické pomery v predmetnom území, ako aj geotechnické vlastnosti zemín a hĺbku hladiny podzemnej vody.

Etapa prieskumu: doplnkový inžinierskogeologický prieskum
Skúmaná lokalita: Banská Bystrica

Geologická úloha: 
posúdenie stability depónie v priestore starého lomu v obci Hostie, okres Zlaté Moravce.

Etapa prieskumu: inžinierskogeologický posudok
Skúmaná lokalita: Hostie

Geologická úloha: Cieľom geologickej úlohy bolo podrobný inžinierskogeologický prieskum, v rámci ktorého
bolo potrebné zistiť a opísať príčiny vzniku zosuvu v skúmanom území, inžinierskogeologické
(fyzikálne a mechanické parametre zemín) a hydrogeologické pomery skúmaného územia pre
potreby návrhu spôsobu sanácie územia.

Etapa prieskumu: podrobný inžinierskogeologický prieskum
Skúmaná lokalita: Nezbudská Lúčka

Geologická úloha: hydrogeologický posudok, v rámci ktorého je zhodnotený vplyv stavby „Sanácia telesa cesty II/584 v ckm 59,138 – 59,178 v intraviláne obce Demänovská Dolina“ na vodárenské zdroje – Jaskyňa Vyvieranie, prameň Štôla a povrchový odber Zadná voda

Etapa prieskumu: hydrogeologický posudok
Skúmaná lokalita: Demänovská Dolina

Geologická úloha: Overiť vrtnými prácami litológiu sedimentov a laboratórnymi prácami overiť fyzikálno-mechanické parametre zemín, dynamickou penetračnou sondou overiť uľahnutosť nesúdržných sedimentov a orientačne konzistenčné medze súdržných zemín.

Etapa prieskumu: orientačný inžinierskogeologický prieskum
Skúmaná lokalita: Demänovská Dolina

Geologická úloha: zistiť dôvody vzniku zosuvu v zastavanej oblasti v obci Ovčiarsko, nad futbalovým ihriskom
s názvom IBV, Slnečná stráň. Overiť vrtnými prácami litológiu sedimentov, mechanické parametre zemín, výpočtom stanoviť stabilitu svahu nad a pod domami, vzhľadom na ostatné inžiniersko-geologické a hydrogeologické podmienky.

Etapa prieskumu: podrobný inžinierskogeologický prieskum
Skúmaná lokalita: Ovčiarsko

Geologická úloha: realizácia podrobného mapovania, odberu vzoriek hornín, laboratórne testy, terénne merania diskontinuít, štruktúrna
analýza, vytvorenie dostatočného podkladu pre projekt sanácie skúmaného územia nad cestou II/584 v ckm 23,500 – 23,550.

Etapa prieskumu: inžinierskogeologický posudok
Skúmaná lokalita: Huty – Liptovské Matiašovce

Geologická úloha:opísanie inžinierskogeologických a hydrogeologických pomerov skúmaného územia spresnenia litologických pomerov v skúmanom území na overenie podložia v miestach, kde sa štátna cesta prepadáva, vykazuje pokles, sieťový rozpad, resp. má poklesnutú a znehodnotenú krajnicu.

Etapa prieskumu: inžinierskogeologický posudok
Skúmaná lokalita: Dancov Potok

Geologická úloha: zistiť a overiť terénnymi, laboratórnymi, geodetickými a geologickými prácami litológiu sedimentov pod základom jestvujúceho mosta, odobrať vzorky zeminy, porušené na zistenie fyzikálnych parametrov

Etapa prieskumu: inžinierskogeologický posudok
Skúmaná lokalita: Zázrivá Havrania

Geologická úloha:zistiť a overiť terénnymi, laboratórnymi, geodetickými a geologickými prácami litológiu sedimentov, výšku a charakter hladiny podzemnej vody, odobrať vzorky zeminy, porušené na zistenie fyzikálnych parametrov a posúdiť mechanické vlastnosti horninového prostredia v priestore za opornými múrmi

Etapa prieskumu: orientačný inžinierskogeologický prieskum
Skúmaná lokalita: Divina

Geologická úloha: zistiť a overiť terénnymi, laboratórnymi, geodetickými a geologickými prácami litológiu sedimentov, výšku a charakter hladiny podzemnej vody, odobrať vzorky zeminy, porušené na zistenie fyzikálnych parametrov a posúdiť mechanické vlastnosti horninového prostredia v priestore na okraji
vozovky na ceste III/2247 v k. ú. Leštiny.

Etapa prieskumu: inžinierskogeologický posudok
Skúmaná lokalita: Leštiny

2019

Geologická úloha: opis inžinierskogeologických pomerov v brehovej línii Oravskej priehrady a odporúčanie postupu pri IG prieskume pre zakladanie mostných pilierov
Etapa prieskumu: inžinierskogeologická  štúdia
Skúmaná lokalita:  Námestovo – Oravská priehrada

Geologická úloha: opis inžinierskogeologických pomerov, určenie príčin zosuvu, vrtný prieskum, laboratórne testy, stabilitné výpočty, návrh sanácie územia úpre stavbu rodinného domu
Etapa prieskumu: podrobný inžinierskogeologický prieskum
Skúmaná lokalita:  Horná Súča

Geologická úloha: opis inžinierskogeologických pomerov , vrtný prieskum, určenie príčiny zosuvu, stabilitné výpočty, návrh sanácie
Etapa prieskumu: Podrobný inžinierskogeologický prieskum
Skúmaná lokalita:  Lietava, okr. Žilina

Geologická úloha: opis inžinierskogeologických pomerov, určenie príčiny zosuvu, stabilitné výpočty,
Etapa prieskumu: Inžinierskogeologický posudok
Skúmaná lokalita:  Dubná Skala – Lom, Vrútky

Geologická úloha: Novostavba skladovej haly Schiedel Slovensko,
parc. č. KN-C 535/1 v k. ú. Zamarovce (areál spoločnosti)
a posúdenie možnosti vsakovania zrážkových vôd do horninového prostredia
Etapa prieskumu: Inžinierskogeologický posudok
Skúmaná lokalita:  Zamarovce

Geologická úloha: Oravské múzeum Pavla Országha Hviezdoslava v Dolnom Kubíne – Sanácia skalného brala Oravského hradu

získanie podrobných informácií o:

 • sklone svahu, generálnom, maximálnom
 • petrografickom zložení a geotechnických parametroch hornín budujúcich skalný svah (laboratórne)
 • existencii a parametroch štruktúrno-tektonických prvkov vo svahu (smer, sklon,
  priebežnosť, roztvorenosť puklín, výplň, druh výplne) – štruktúrna analýza
 • existencii uvoľnených úlomkov a blokov, ich veľkosti
 • charaktere, stupni, hĺbke zvetrania
 • type a účinnosti opatrení ktoré boli realizované v minulosti a o súčasnom využití
  územia

Etapa prieskumu: podrobný inžinierskogeologický prieskum
Skúmaná lokalita:  Oravský hrad

Geologická úloha: Brose – Administratívna a výrobná hala – fáza III.,

získanie podrobných informácií o:

 • inžinierskogeologických a hydrogeologických pomeroch a geotechnických vlastnostiach zemín v intervale od 0,0 m p.t. do 16,0 m p.t. a hĺbku hladiny podzemnej vody. ,overenie údajov o relatívnej hutnosti nesúdržných zemín, charakteru štrkov a pieskov, ktoré sa nachádzajú v skúmanom území.

Etapa prieskumu: podrobný inžinierskogeologický prieskum
Skúmaná lokalita:  Prievidza

Geologická úloha: Švošov – skalný svah nad telesom cesty III/2211 a železničnou traťou

Etapa prieskumu:  inžinierskogeologický pasport
Skúmaná lokalita:  Švošov

Geologická úloha: HORIZONT – domov na pol ceste – Novostavba, dom Bytčica

Etapa prieskumu:  inžinierskogeologický posudok
Skúmaná lokalita:  Žilina – Bytčica

Geologická úloha: posúdenie podložia na SO.04, vrtný prieskum a zabudovanie deformometrov na dvoch vrtoch
Etapa prieskumu: Doplnkový inžinierskogeologický prieskum
Skúmaná lokalita:  Bratislava

Geologická úloha: odborný posudok, ktorého predmet a ciele sú  :
1) Určiť príčinu zosuvu v lome
2) Zhodnotiť záverečné správy od spoločnosti GEOVA
– Geomechanická analýza zónyzosuvu vrcholovej časti kameňolomu Dubná skala.
– Štruktúrno-tektonická a geomechanická analýza zóny zosuvu vrcholovej časti kameňolomu
Dubná Skala. Tieto porovnať s reálnym prevedením prác.
3) Iné zistenia znalca dôležité pre posúdenie veci
Etapa prieskumu: inžinierskogeologický posudok
Skúmaná lokalita:  Dubná Skala – Lom

Geologická úloha: technickými vrtnými prácami, laboratórnymi testami a spracovaním geologickej dokumentácie na území, ktoré je určené na individuálnu bytovú výstavbu rodinných domov, overiť litologickú skladbu zemín v celom vrtnom profile a vo vybraných miestach odobrať jednu neporušenú vzorku zeminy na zistenie efektívnych šmykových parametrov. Zistiť laboratórnou šmykovou skúškou efektívne parametre zemín a poskytnúť ich, ako podklad pre stabilitný výpočet potenciálneho zosuvného územia. Dynamickými penetračnými sondami doplniť informácie o mechanických parametroch zemín v miestach medzi kopanými sondami. Získať informácie o hĺbke hladiny podzemnej vody.
Etapa prieskumu: inžinierskogeologický posudok
Skúmaná lokalita:  Nová Lietava

2018

Geologická úloha: opis inžinierskogeologických pomerov , vrtný prieskum, dynamické penetračné sondy, čerpacia skúška, výpočet prítoku podzemenj vody do stavebnej jamy
Etapa prieskumu: Podrobný inžinierskogeologický prieskum
Skúmaná lokalita: Žilina

Geologická úloha:

Cieľom predloženej geologickej úlohy bola realizácia podrobného inžinierskogeologického prieskumu a mapovania, ktorého cieľom bolo vymedziť rizikové zóny na hradnom brale v rámci projektu jeho sanácie na odstránenie havarijného stavu. Na základe obhliadky skúmaného územia bol navrhnutý súbor geologických prác, ktoré boli zamerané na získanie informácií o:

 • sklone svahu, generálnom /maximálnom
 • petrografickom zložení a geotechnických parametroch hornín budujúcich svah
 • existencii a parametroch štruktúrno-tektonických prvkov vo svahu (smer, sklon,
  priebežnosť, roztvorenosť puklín, výplň, druh výplne …)
 • existencii uvoľnených úlomkov a blokov a ich veľkosti
 • charaktere, stupni a hĺbke zvetrania
 • type a účinnosti opatrení, ktoré boli realizované v minulosti a o súčasnom využití
  územia
 • vykonať vo vytipovaných miestach, kde dochádza k uvoľňovaniu blokov stabilitný výpočet

Etapa prieskumu: Podrobný inžinierskogeologický prieskum
Skúmaná lokalita:  Oravský hrad

    

Geologická úloha:Cieľom geologických prác bolo zistiť údaje o geotechnických vlastnostiach zemín navezených v zemníku a prirodzene uložených sedimentov, ktoré budú v budúcnosti vyťažené pri výkopových stavebných prácach, na území TIP Lužianky.

Etapa prieskumu: inžinierskogeologický a geotechnický posudok

Skúmaná lokalita:  Nitra Lužianky, Ivanka pri Nitre

Geologická úloha: studňa HGM-1_Martin,využiteľné množstvo vôd

V rámci podrobného hydrogeologického posudku bolo realizované:

 • hydrogeologický vrt (1 ks – spolu 30 m),
 • laboratórne práce: chemická, mikrobiologická a biologická analýza podzemnej vody
 • hydrodynamická čerpacia a stúpacia skúška (1 skúška)
 • počas realizácie geologických prác bol vykonávaný sled a riadenie geologických
  prác geológom, zodpovedným riešiteľom úlohy.

Etapa prieskumu: hydrogeologický posudok

Skúmaná lokalita:  Martin

Geologická úloha: Predmetom prác bola rešerš dostupných podkladov z dotknutého územia a širšieho okolia. Komplex Istropolis bol realizovaný na prelome 70 tych a 80 tych rokov.

Etapa prieskumu: inžinierskogeologická štúdia – rešerš

Skúmaná lokalita:  Bratislava

Geologická úloha:

Cieľom geologickej úlohy bolo realizovať orientačný inžinierskogeologický prieskum, v rámci ktorého bolo potrebné zistiť základové, inžinierskogeologické (fyzikálne a mechanické parametre zemín) a hydrogeologické pomery skúmaného územia pre potreby návrhu spôsobu zakladania polyfunkčného objektu.

V tejto etape orientačného inžinierskogeologického prieskumu bolo realizované:

 • inžinierskogeologický vrt (3 ks – spolu 30 m),
 • laboratórne práce: fyzikálne parametre zemín (10 skúšok), agresívne vlastnosti podzemnej vody
 • dynamické penetračné skúšky na overenie mechanických vlastností zemín (6 skúšok)
 • počas realizácie geologických prác bol vykonávaný sled a riadenie geologických
  prác geológom, zodpovedným riešiteľom úlohy.

Etapa prieskumu:  orientačný inžinierskogeologický prieskum

Skúmaná lokalita:  Nesvady

Geologická úloha:

Cieľom geologických prác bolo zistiť údaje o inžinierskogeologických a hydrogeologických pomeroch
a geotechnických vlastnostiach zemín na území budúcej stavby vinárstva do max. hĺbky 12 m p. t.,

Etapa prieskumu:  podrobný inžinierskogeologický prieskum

Skúmaná lokalita:  Nesvady

Geologická úloha:

Cieľom geologickej úlohy bolo realizovať doplnkový inžinierskogeologický prieskum, v rámci ktorého bolo potrebné zistiť základové, inžinierskogeologické (fyzikálne a mechanické parametre zemín) a hydrogeologické pomery skúmaného územia pre potreby návrhu spôsobu hĺbkového zakladania polyfunkčného objektu v neogénnych sedimentoch.

V tejto etape doplnkovéhoinžinierskogeologického prieskumu bolo realizované:

 • inžinierskogeologický vrt (4 ks – z toho predvrty pre statické penetračné skúšky – 2ks spolu 76,5 m),
 • laboratórne práce: fyzikálne parametre zemín (9 skúšok), agresívne vlastnosti podzemnej vody (1 vzorka), eodometrické skúšky – stlačiteľnosť zemín (3 skúšky), triaxiálne skúšky (2 skúšky)
 • statické penetračné skúšky (2 skúšky v neogénnom súvrství)
 • počas realizácie geologických prác bol vykonávaný sled a riadenie geologických
  prác geológom, zodpovedným riešiteľom úlohy.

Etapa prieskumu:  podrobný inžinierskogeologický prieskum

Skúmaná lokalita:  Bratislava

Geologická úloha: Štúdia na stabilizáciu vtokových krídel a oprava pravostranného odvodnenia VE Lipovec

Cieľom geologickej úlohy bolo realizovať doplnkový inžinierskogeologický prieskum, v rámci ktorého bolo potrebné overiť, inžinierskogeologické a hydrogeologické pomery skúmaného územia pre potreby návrhu sanácie vtokového krídla betónového bloku, ktorý vykazuje posun, na pravej strane vtokového objektu.

V tejto etape doplnkovéhoinžinierskogeologického prieskumu bolo realizované:

 • inžinierskogeologický vrt (2 ks –spolu 35,0 m),
 • laboratórne práce: fyzikálne parametre zemín (7 skúšok),
 • počas realizácie geologických prác bol vykonávaný sled a riadenie geologických
  prác geológom, zodpovedným riešiteľom úlohy.

Etapa prieskumu:  doplnkový inžinierskogeologický prieskum

Skúmaná lokalita:  Lipovec

Geologická úloha: Štúdia na stabilizáciu sklzu zhrabkov – VE Mikšová

Cieľom geologickej úlohy bolo realizovať doplnkový inžinierskogeologický prieskum, v rámci ktorého bolo potrebné overiť, inžinierskogeologické a hydrogeologické pomery skúmaného územia pre potreby návrhu stabilizáciu sklzu zhrabkov – VE Mikšová.

V tejto etape doplnkovéhoinžinierskogeologického prieskumu bolo realizované:

 • inžinierskogeologický vrt (2 ks –spolu 18,0 m),
 • laboratórne práce: fyzikálne parametre zemín (3 skúšok),
 • počas realizácie geologických prác bol vykonávaný sled a riadenie geologických
  prác geológom, zodpovedným riešiteľom úlohy.

Etapa prieskumu:  doplnkový inžinierskogeologický prieskum

Skúmaná lokalita:  Mikšová

Geologická úloha:Parkovisko a CO kryt, Murgašova ul. Žilina

Cieľom geologickej úlohy bolo realizovať orientačný inžinierskogeologický prieskum, v rámci ktorého bolo potrebné zistiť základové, inžinierskogeologické (fyzikálne a mechanické parametre zemín) a hydrogeologické pomery skúmaného územia pre potreby návrhu spôsobu zakladania polyfunkčného objektu, ktorý bude v priestore pod úrovňou Murgašovej ulice, kde sa nachádza starý kryt civilnej ochrany z čias 70-tych rokov minulého storočia. V tom to priestore sú plánované podzemné garáže 2 alebo až 4 podlažné.

V tejto etape orientačného inžinierskogeologického prieskumu bolo realizované:

 • inžinierskogeologický vrt (5 ks – spolu 79 m),
 • laboratórne práce: fyzikálne parametre zemín (13skúšok),
 • dynamické penetračné skúšky na overenie mechanických vlastností nesúdržných zemín (4 skúšky), orientačných hodnôt mechanických vlastností jemnozrnných zemín
 • počas realizácie geologických prác bol vykonávaný sled a riadenie geologických
  prác geológom, zodpovedným riešiteľom úlohy.

Etapa prieskumu:  orientačný inžinierskogeologický prieskum

Skúmaná lokalita:  Žilina

Geologická úloha: Rekonštrukcia plynovodov Myjava, Novomestská,
ul. Milana Marečka UO00761_2019

Cieľom geologických prác bolo technickými kopnými prácami, laboratórnymi testami, dynamickou penetračnou sondou a spracovaním geologickej dokumentácie na území, ktoré je určené na rekonštrukciu plynovodu, cca 100m, overiť litologickú skladbu zemín v celom profile a určiť pevnostné charakteristiky únosnosti základovej pôdy, opísať geodynamické javy a určiť ich príčinu. Získať informácie o hĺbke hladiny podzemnej vody.

Etapa prieskumu:  orientačný inžinierskogeologický prieskum

Skúmaná lokalita:  Myjava

Geologická úloha:Sanácia skalného zárezu na trati, Banská Bystrica – odbočka Dolná Štubňa v km 26,100 – 26,700 – realizácia.

Cieľom predloženej geologickej úlohy bola realizácia podrobného inžinierskogeologického prieskumu a mapovania, ktorého cieľom bolo inžinierskogeologické mapovanie, zameranie diskontinuít, fyzické zhodnotenie kondície skalného zárezu, na trati, Banská Bystrica – odbočka Dolná Štubňa v km 26,100 – 26,700, stabilitné posúdenie skalnej steny a vyznačenie rizikových zón v rámci projektu sanácie skalnej steny ). Na základe obhliadky skúmaného územia bol navrhnutý súbor geologických prác, ktoré boli zamerané na získanie informácií o:

 • sklone svahu, generálnom /maximálnom
 • petrografickom zložení a geotechnických parametroch hornín budujúcich svah
 • existencii a parametroch štruktúrno-tektonických prvkov vo svahu (smer, sklon,
  priebežnosť, roztvorenosť puklín, výplň, druh výplne …)
 • existencii uvoľnených úlomkov a blokov a ich veľkosti
 • charaktere, stupni a hĺbke zvetrania
 • type a účinnosti opatrení, ktoré boli realizované v minulosti a o súčasnom využití
  územia
 • vykonať vo vytipovaných miestach, kde dochádza k uvoľňovaniu blokov stabilitný výpočet

Etapa prieskumu:  podrobný inžinierskogeologický prieskum

Skúmaná lokalita:  Harmanec

Geologická úloha:

Sanácia skalných stien nad portálom P2, tunela č. 12 (km 27,600) a nad portálom P2, tunela č. 13  (km 27,800) na trati Banská Bystrica – odbočka Dolná Štubňa – realizácia

Cieľom predloženej geologickej úlohy bola realizácia podrobného inžinierskogeologického prieskumu a mapovania, ktorého cieľom bolo inžinierskogeologické mapovanie, zameranie diskontinuít, fyzické zhodnotenie kondície skalného zárezu, na trati, Banská Bystrica – odbočka Dolná Štubňa v km 26,100 – 26,700, stabilitné posúdenie skalnej steny a vyznačenie rizikových zón v rámci projektu sanácie skalnej steny ). Na základe obhliadky skúmaného územia bol navrhnutý súbor geologických prác, ktoré boli zamerané na získanie informácií o:

 • sklone svahu, generálnom /maximálnom
 • petrografickom zložení a geotechnických parametroch hornín budujúcich svah
 • existencii a parametroch štruktúrno-tektonických prvkov vo svahu (smer, sklon,
  priebežnosť, roztvorenosť puklín, výplň, druh výplne …)
 • existencii uvoľnených úlomkov a blokov a ich veľkosti
 • charaktere, stupni a hĺbke zvetrania
 • type a účinnosti opatrení, ktoré boli realizované v minulosti a o súčasnom využití
  územia
 • vykonať vo vytipovaných miestach, kde dochádza k uvoľňovaniu blokov stabilitný výpočet

Etapa prieskumu:  podrobný inžinierskogeologický prieskum

Skúmaná lokalita:  Harmanec

Geologická úloha:

Mojtín – Smetlička – podrobný geologický a
geotechnický prieskum skalného brala v miestach hroziaceho skalného zrútenia

Cieľom geologickej úlohy je získanie údajov o geologickej stavbe a geotechnických parametroch hornín, ktoré budú slúžiť na zhodnotenie stavu skalného masívu, stanovenie miery pravdepodobnosti zrútenia jeho časti, návrhu okamžitých sanačných opatrení, uskutočnenia okamžitých sanačných opatrení a návrhu definitívnej sanácie skalného brala.

Na základe obhliadky skúmaného územia bol navrhnutý súbor geologických prác, ktoré boli zamerané na získanie informácií o:

 • sklone svahu, generálnom /maximálnom
 • petrografickom zložení a geotechnických parametroch hornín budujúcich skalné bralo
 • existencii a parametroch štruktúrno-tektonických prvkov vo svahu (smer, sklon,
  priebežnosť, roztvorenosť puklín, výplň, druh výplne …)
 • existencii uvoľnených úlomkov a blokov a ich veľkosti
 • charaktere, stupni a hĺbke zvetrania
 • vykonať vo vytipovaných miestach, kde dochádza k uvoľňovaniu blokov stabilitný výpočet

Geologická úloha: Kalinovo – areál družstva, silá.

Cieľom geologickej úlohy bolo realizovať orientačný inžinierskogeologický prieskum, v rámci ktorého bolo potrebné zistiť základové, inžinierskogeologické (fyzikálne a mechanické parametre zemín) a hydrogeologické pomery skúmaného územia pre potreby návrhu spôsobu zakladania skladovacích priestorov pre obilie.

Skúmaná lokalita: Kalinovo

Geologická úloha: Obytný súbor Kubrá – Dolná Kopanica – pozemok č. 2414/2

Cieľom geologických prác bolo doplniť údaje o geotechnických vlastnostiach zemín v skúmanom území do hĺbky 8 m p. t.

Skúmaná lokalita: Kubrá

Geologická úloha: Belá Dulice, rodinný dom, parc. č. C 131/11

Cieľom geologických prác bolo technickými kopnými prácami, laboratórnymi testami, dynamickou penetračnou sondou a spracovaním geologickej dokumentácie na území, ktoré je určené na výstavbu oporného  múru za rodinným domom, overiť litologickú skladbu zemín v celom kopanom profile a určiť pevnostné charakteristiky únosnosti základovej pôdy a overiť stabilitu svahu. Získať informácie o hĺbke hladiny podzemnej vody.

Skúmaná lokalita:Belá Dulice

Geologická úloha:Geologický a geotechnický pasport – opísanie geologických pomerov a geotechnický ideový návrh sanácie úseku cesty  III/2250 Bziny.

Skúmaná lokalita: Bziny

Geologická úloha: KOMTERM Slovensko, a. s. – využiteľné množstvo vôd

Etapa prieskumu: hydrogeologický posudok

Skúmaná lokalita: Nižná

Geologická úloha: KOŠICE – obytný súbor, Baránok- Čermeľská ul.

Cieľom geologickej úlohy je opísanie inžinierskogeologických a hydrogeologických pomerov skúmaného územia spresnenia litologických pomerov v skúmanom území na overenie skalného podložia v miestach, je plánovaná výstavba bytových jednotiek, až do hĺbky 12,0 m pod terénom. Vzorky hornín  podrobiť laboratórnym skúškam pevnosti v prostom tlaku. Tieto informácie slúžia k upresneniu projektu zakladania stavby.

Etapa prieskumu: doplnkový inžinierskogeologický prieskum

Skúmaná lokalita: Košice

Geologická úloha:Zosuv na ceste č. III/2099 medzi obcami Bitarová a Ovčiarsko

Cieľom geologickej úlohy bolo realizovať podrobný inžinierskogeologický prieskum a zistiť dôvody poškodenia cesty č. III/2099 v danom úseku, overiť vrtnými prácami litológiu sedimentov, overiť mechanické parametre zemín, stabilitu cestného telesa vzhľadom na ostatné inžiniersko-geologické a hydrogeologické podmienky.

V tejto etape inžinierskogeologického podrobného prieskumu bolo realizované:

 • Geodetické zameranie
 • Inžinierskogeologické vrty 4ks
 • Laboratórne práce, fyzikálne parametre zemín (11 skúšok),
 • Laboratórne práce, šmykové parametre (2 skúšky)
 • Laboratórne práce, chemický rozbor podzemnej vody – agresivita voči betónu a oceli
 • Počas realizácie geologických prác bol vykonávaný sled a riadenie geologických prácgeológom, zodpovedným riešiteľom úlohy

Etapa prieskumu: podrobný inžinierskogeologický prieskum

Skúmaná lokalita: Ovčiarsko-Bitarová

Geologická úloha: Severozápadný cíp skládky – Senec – Majerov dvor

Cieľom geologických prác bolo zistiť údaje o inžinierskogeologických a hydrogeologických pomeroch a geotechnických vlastnostiach zemín na území budúcej stavby ochranného valu do max. hĺbky 10 m p. t., a o hĺbke hladiny podzemnej vody.

Etapa prieskumu: podrobný inžinierskogeologický prieskum

Skúmaná lokalita: Senec – Majerov dvor

2017

Geologická úloha: NKP Považský hrad – podrobný geologický a geotechnický prieskum v miestach realizácie rekonštrukčných a konzervačných prác na veži   a na skalnej stene na východnej strane hradu.

Etapa prieskumu: odborný geologický dohľad

Skúmaná lokalita: Považský hrad

Geologická úloha: Rekonštrukcia úschovy mlieka, Savencia Fromage & Diary SK

Cieľom geologickej úlohy bolo realizovať orientačný inžinierskogeologický prieskum a zistiť dôvody poškodenia nepravidelného sadania budovy na úschovu mlieka. Overiť vrtnými prácami litológiu sedimentov, overiť mechanické parametre nesúdržných zemín pomocou dynamickej penetrácie, všetko vzhľadom na ostatné inžiniersko-geologické a hydrogelogické podmienky.

V tejto etape inžinierskogeologického podrobného prieskumu bolo realizované:

 • Inžinierskogeologické vrty  3ks
 • Dynamické penetračné sondovanie, 4 ks
 • Laboratórne práce, fyzikálne parametre zemín (8 skúšok)

Etapa prieskumu: orientačný inžinierskogeologický prieskum

Skúmaná lokalita: Liptovský Mikuláš

Geologická úloha: Parková ulica,  pozemok na parcele C-KN č. 860/1 – trvalý trávny porast o výmere 77633 m2 v k.ú. Handlová

Cieľom geologickej úlohy bolo realizovať inžinierskogeologickú štúdiu za účelom overenia inžinierskogeologických pomerov v rámci akcie „Inžinierskogeologická štúdia – Parková ulica,  pozemok na parcele C-KN č. 860/1 – trvalý trávny porast o výmere 77 633 m2 v k. ú. Handlová“.

Prehodnotiť využiteľnosť pozemkov na parcele C-KN č. 860/1 z inžiniersko-geologického hľadiska ich vhodnosť pre bytovú výstavbu.

Výsledkom realizácie inžinierskogeologickej štúdie je spracovať dostupnú archívnu dokumentáciu, vykonať obhliadku miesta, získať informácie o stavebnom zámere a zhodnotiť dané územie a posúdiť jeho vhodnosť na vykonanie stavebného, resp. iného zámeru, ktorým by bolo dané územie zasiahnuté.

Etapa prieskumu: inžinierskogeologický posudok

Skúmaná lokalita: Handlová

Geologická úloha: Hruštín – zosuv na miestnej ceste na štadión – časť Kutina

Cieľom geologickej úlohy bolo realizovať podrobný inžinierskogeologický prieskum a zistiť dôvody poškodenia cesty na štadión, časť Kutina v danom úseku, overiť vrtnými prácami litológiu sedimentov, overiť mechanické parametre zemín, stabilitu svahu vzhľadom na ostatné inžiniersko-geologické a hydrogelogické podmienky.

V tejto etape inžinierskogeologického podrobného prieskumu bolo realizované:

 • Inžinierskogeologické vrty  3ks
 • Dynamické penetračné sondovanie, 4 ks
 • Laboratórne práce, fyzikálne parametre zemín (8 skúšok), šmykové skúšky zemín
  (1 skúška)

Etapa prieskumu: podrobný inžinierskogeologický prieskum

Skúmaná lokalita: Hruštín

Geologická úloha: ŽSR Púchov – Žilina, Nosická priehrada – objekt most SO 44 – 33 – 21.1

Doplniť údaje o inžinierskogeologických pomeroch a overiť vrtnými prácami a laboratórnymi prácami hĺbku hornín triedy R3- R2, pieskovce, do ktorých je potrebné oprieť pilóty základovej konštrukcie mostných podpier.

Vrtný prieskum bol vykonaný z plávajúceho pontónu.

Etapa prieskumu: doplnkový inžinierskogelogický prieskum

Skúmaná lokalita: Nosická priehrad

Geologická úloha: Administratívna a výrobná hala firmy Brose, Slovakia – Fáza II. – letisko

Účelom geologických prác bolo zistiť údaje o inžinierskogeologických a hydrogeologických pomeroch a geotechnických vlastnostiach zemín na území budúcej stavby pristávacej a štartovacej dráhy letiska a prístupových ciest do hĺbky  6,0 m p. t., o hĺbke hladiny podzemnej vody, overiť jej agresivitu voči betónu a oceli.

Etapa prieskumu: orientačný inžinierskogeologický prieskum

Skúmaná lokalita: Prievidza

Geologická úloha: Administratívna a výrobná hala firmy Brose, Slovakia – Fáza II.

Účelom geologických prác bolo zistiť údaje o inžinierskogeologických a hydrogeologických pomeroch a geotechnických vlastnostiach zemín na území budúcej stavby administratívnej a výrobnej haly do hĺbky 16,0 m p. t., a o hĺbke hladiny podzemnej vody.

Etapa prieskumu: podrobný inžinierskogeologický prieskum

Skúmaná lokalita: Prievidza

Geologická úloha: Žilina, Hájik – IBV – 1. a 2. fáza

Účelom geologických prác bolo :

 • zistiť geologické a hydrogeologické pomery v priestore pre I. a II. etapu (hladina podzemnej vody)
 • zistiť fyzikálno-popisné vlastnosti zemín(únosnosť)
 • určiť triedy ťažiteľnosti zemín
 • definovať odporúčaný spôsob zakladania rodinných domov, spôsob kopania rýh pre inžinierske siete, podmienky pre realizáciu komunikácií, opatrenia pre zabránenie zosuvov a definovanie iných rizík pri výstavbe a opatrenia na ich odstránenie

Etapa prieskumu: orientačný inžinierskogeologický prieskum

Skúmaná lokalita: Žilina, Hájik

Geologická úloha: Kysucké Nové Mesto, Kotolňa – prístavba V3

Účelom geologických prác bolo overiť základové, ižinierskogeologické a hydrogeologické pomery
v predmetnom území, ako aj geotechnické vlastnosti zemín a hĺbku hladiny podzemnej vody.

Etapa prieskumu: orientačný inžinierskogeologický prieskum

Skúmaná lokalita: Kysucké Nové Mesto

Geologická úloha: Inžinierskogeologická štúdia SZHĽ – športová hala, areál Morovnianska cesta na pozemku C- KN. p.č. 1436/273 v k. ú. Handlová

Cieľom geologickej úlohy bolo realizovať inžinierskogeologickú štúdiu za účelom overenia inžinierskogeologických pomerov v rámci akcie „Inžinierskogeologická štúdia – SZHĽ – športová hala, areál Morovnianska cesta na pozemku C-KN. p.č. 1436/273 v k. ú. Handlová“. Výsledkom  realizácie inžinierskogeologickej štúdie je spracovať dostupnú archívnu dokumentáciu, vykonať obhliadku miesta, získať informácie o stavebnom zámere a zhodnotiť dané územie a posúdiť jeho vhodnodť na vykonaie daného stavebného zámeru.

Etapa prieskumu: Inžinierskogeologická štúdia

Skúmaná lokalita: Handlová

Geologická úloha:Cyklodopravná trasa – Žilina – Vrútky – Martin úsek Strečno – Lipovec – Vrútky – Martin mimo cestného telesa I/18

Cieľom geologických prác bolo zistiť údaje o inžinierskogeologických a hydrogeologických pomeroch a geotechnických vlastnostiach zemín na území budúcej stavby ochranného valu do max. hĺbky 10 m p. t., a o hĺbke hladiny podzemnej vody.

Etapa prieskumu: orientačný inžinierskogeologický prieskum

Skúmaná lokalita:Strečno – Lipovec – Vrútky – Martin

Geologická úloha: NKP Považský hrad v miestach realizácie rekonštrukčných a konzervačných prác na veži a na skalnej stene na východnej strane hradu.

Cieľom geologických prác bolo zistiť údaje o inžinierskogeologických a hydrogeologických pomeroch a geotechnických vlastnostiach hornín, horolezeckou technikpi vykonať zameranie diskontinuít, stabilitné výpočty a odporúčania na sanáciu

Etapa prieskumu: podrobný inžinierskogeologický  a geotechnický prieskum

Skúmaná lokalita: Považský hrad

2016

Popis stavby:
Popis práce: doplnkový inžinierskogeologický prieskumB
Miesto práce:  Bratislava
Popis stavby:
Popis práce: orientačný inžinierskogeologický prieskum
Miesto práce:  Hôrky-Žilina
Popis stavby:
Popis práce: orientačný inžinierskogeologický prieskum
Miesto práce:  Vlkanová
Popis stavby:
Popis práce: orientačný inžinierskogeologický prieskum
Miesto práce:  Kežmarok
Popis stavby: Objekt 209-00
Popis práce:
Overenie mechanických parametrov zeminy
v násype železničnej vlečky
inžinierskogeologický posudok
Miesto práce:  Kežmarok
Popis stavby:
Popis práce: orientačný inžiniersko geologický prieskum
Miesto práce:  Kysucké Nové Mesto
Popis stavby:
Popis práce:
inžinierskogeologické mapovanie hradného brala
a vyznačenie rizikových zón v rámci projektu sanácie
hradného brala na odstránenie havarijného stavu
Miesto práce:  Oravský Podzámok
Popis stavby: Zosuvy riešené v programe Interreg SK-PL
Popis práce: podrobný inžiniersko geologický prieskum
Miesto práce:  Krušetnica
Popis stavby: Zosuvy riešené v programe Interreg SK-PL
Popis práce: podrobný inžiniersko geologický prieskum
Miesto práce:  Zákamenné

Popis stavby: Zosuvy riešené v programe Interreg SK-PL
Popis práce: podrobný inžiniersko geologický prieskum
Miesto práce:  Zákamenné

Popis stavby: Zosuvy riešené v programe Interreg SK-PL
Popis práce: podrobný inžiniersko geologický prieskum
Miesto práce:  Zuberec
Popis stavby: Zosuvy riešené v programe Interreg SK-PL
Popis práce: podrobný inžiniersko geologický prieskum
Miesto práce:  Vitanová
Popis stavby:
Popis práce: doplnkový inžiniersko geologický prieskum
Miesto práce:  Bratislava
Popis stavby:
Popis práce: podrobný inžiniersko geologický prieskum
Miesto práce: 
Popis stavby:
Popis práce:
Dynamické penetračné sondovanie
Inžinierskogeologický posudok
Miesto práce: 
Popis stavby: utesnenie vodnej hrádze pomocou tryskovej injektáže
Popis práce: projekt sanácie
Miesto práce:  Osuské
Popis stavby:
Popis práce:
SANÁCIA ZOSUVU OPORNÉHO
KRÍDLA MOSTA V OBCI LUDROVÁ – OPORNÝ MÚR
Miesto práce:  LUDROVÁ
Popis stavby:
inžinierskogeologické mapovanie
hradného brala a vyznačenie rizikových
zón v rámci projektu sanácie hradného
brala na odstránenie havarijného stavu
Popis práce: Návrh sanácie – štúdia
Miesto práce:  Oravský Podzámok

2015

Popis stavby: SO 210-00, most
Popis práce: Inžinierskogeologický doplnkový prieskum
Miesto práce:  Pstruša
Popis stavby: Sanácia deštrukcie oporného múru
Popis práce: projekt pre stavebné povolenie
Miesto práce:  Klobušice
sanácia zemného telesa, návrh a posúdenie technického riešenia
– stabilizácia telesa železničného spodku pomocou systému Geodoska ®,
– riešenie odvodnenia železničných násypov,
– riešenie stabilizácie zárezov pomocou zárubných gabiónových múrov – založených na mikropilótach
– návrh priepustov
– systém odvodnenia nestabilného územia systémom štrkových stien, rebier a subhorizontálnych vrtov
– návrh inklinometrických a inklinodeformetrických meraní v jednotlivých úsekov železeničnej trate
SO 32 – 02 Sanácia zemného telesa v km 16,740-16,850
SO 32 – 03 Sanácia zemného telesa v km 17,800 – 17,900
SO 32 – 04 Sanácia zemného telesa v km 18,200 – 18,450
SO 32 – 05 Sanácia zemného telesa v km 19,100 – 19,400
Popis stavby:
Popis práce: projekt sanácie zosuvu
Miesto práce:  Hačava
Popis stavby:
Popis práce: projekt sanácie zosuvu
Miesto práce:  Šenkvice

2014

Popis stavby: v úseku Terchová – Vrátna dolina – chata Vrátna
Popis práce: Inžinierskogeologický prieskum
Miesto práce:  Žilina -Brodno
Popis stavby: v úseku Terchová – Vrátna dolina – chata Vrátna
Popis práce: Inžinierskogeologický prieskum
Miesto práce:  Vrátna dolina
Popis stavby:
Popis práce: projekt sanácie zosuvu
Miesto práce:  Žilina – Brodno

2013

Popis stavby: príčiny zosuvov v úseku km 5,498 až 5,879
Popis práce: Doplnkový inžinierskogeologický prieskum a posúdenie
Miesto práce: 
Popis stavby:
Popis práce: orientačný inžinierskogeologický prieskum
Miesto práce: 
Popis stavby:
Popis práce: orientačný inžinierskogeologický prieskum
Miesto práce: 
Popis stavby:
Popis práce: projekt sanácie svahov zárezu
Miesto práce:  Jánovce – Jablonov

Popis stavby:
Popis práce: projekt sanácie svahov zárezu
Miesto práce:  Jánovce – Jablonov

Popis stavby:
Popis práce: Projekt sanácie svahov Rolfesovej bane
Miesto práce:  Nitra

2012

Popis stavby:
Popis práce: orientačný inžinierskogeologický prieskum
Miesto práce:  Nejedlého ulica – Na Vrátkach, Bratislava

2011

Popis stavby: Zistenie príčiny zosuvu pri vykopových prácach a stabilitné posúdenie územia výstavby IBV
Popis práce: Doplnkový inžinierskogeologický prieskum
Miesto práce: 
Popis stavby: Zistenie príčiny zosuvu pri vykopových prácach a stabilitné posúdenie územia výstavby IBV
Popis práce: Podrobný inžinierskogeologický prieskum
Miesto práce: 
Popis stavby: Zistenie príčiny zosuvu pri vykopových prácach a stabilitné posúdenie územia výstavby IBV
Popis práce: Podrobný inžinierskogeologický prieskum
Miesto práce: 

Popis stavby:
Popis práce: Sanácia zárezu st. km 2,450 – 2,650 pomocou Sifónových drénov
Miesto práce:  Beladice – Tekovské Nemce

2010