Geologický prieskum a sanácia geologického prostredia – Referencie

2021

Geologická úloha: Cieľom geologických prác bolo excerpciou archívnych údajov, inžinierskogeologickým mapovaním, a spracovaním geologickej dokumentácie vŕtaných sond na území, kde sa nachádza poškodené miesto na ceste III/ 2347 v ckm 3,227 – 3,302 vizuálne, senzoricky a pomocou laboratórnych testov overiť litologickú skladbu zemín vo vŕtanom profile sond a určiť pevnostné charakteristiky únosnosti zemín a hornín. Získať informácie o hĺbke hladiny podzemnej vody.

Etapa prieskumu: orientačný inžinierskogeologický prieskum

Skúmaná lokalita: Húty

Geologická úloha: Cieľom geologickej úlohy bolo realizovať inžinierskogeologický prieskum, v zmysle požiadavky na vypracovanie PD rekonštrukcie oporného múru v obci Vysoká nad Kysucou v km 35,700-36,100 na komunikácií II/487, zistiť a overiť terénnymi, laboratórnymi, geodetickými a geologickými prácami, litológiu sedimentov, výšku a charakter hladiny podzemnej vody, odobrať vzorky zeminy, porušené na zistenie fyzikálnych parametrov a odvodených mechanických šmykových parametrov a posúdiť mechanické vlastnosti horninového prostredia a určenie príčiny deštrukcie oporného múru a prepadu vozovky, ako aj posúdenie geodynamických javov, kde sa nachádza aj cesta.

Etapa prieskumu: orientačný inžinierskogeologický prieskum

Skúmaná lokalita: na spojnici Čadca – Turzovka

Geologická úloha: Cieľom predloženého inžinierskogeologického prieskumu bola realizácia podrobného mapovania, odberu vzoriek hornín, laboratórne testy, terénne merania diskontinuít, štruktúrna analýza, vytvorenie dostatočného podkladu pre projekt sanácie skúmaného územia nad cestou
I/9 v ckm 104,100 – 104,350.

Etapa prieskumu: podrobný inžinierskogeologický prieskum

Skúmaná lokalita: Drietoma

Geologická úloha: Cieľom geologických prác bolo technickými vrtnými prácami, laboratórnymi testami a spracovaním geologickej dokumentácie na území, ktoré je určené na výstavbu bytových domov, overiť litologickú skladbu zemín v celom vrtnom profile a vo vybraných miestach odobrať porušené a neporušené vzorky zemín na zistenie fyzikálnych parametrov zemín. Posúdiť stabilitné pomery územia vzhľadom na prítomnosť registrovaného zosuvu (ŠGÚDŠ, register svahových deformácií  Získať informácie o hĺbke hladiny podzemnej vody. Jedným vrtov overiť možnosť vsakovania dažďovej vody do horninového prostredia. Hydrodynamickou skúškou overiť filtračné parametre medzizrnového prostredia v priestore budúcej stavebnej jamy, ktorá bude vykopaná do hĺbky cca 7,0 m pod terénom a overiť tak prítok podzemnej vody do stavebnej jamy. Vrtom VSZ-4 overiť možnosť vsakovania dažďovej vody zo striech a zo spevnených plôch do horninového prostredia.

Etapa prieskumu: doplnkový inžinierskogeologický prieskum

Skúmaná lokalita: Žilina

Geologická úloha: Na splnenie cieľa geologickej úlohy bol realizovaný nasledovný rozsah prác:

 • geologické práce (príprava, sled a riadenie technických prác, zhodnotenie realizovaných geologicko-technických prác a zhodnotenie dosiahnutých výsledkov),
 • dokumentácia zárezu inžinierskogeologické posúdenie geodynamických javov
 • dynamické penetračné skúšky na overenie orientačných hodnôt mechanických vlastností jemnozrnných zemín

Etapa prieskumu: inžinierskogeologický prieskum

Skúmaná lokalita: Horné Orešany

Geologická úloha: Cieľom geologickej úlohy bolo realizovať podrobný inžinierskogeologický prieskum v nasledovnom rozsahu:

 • opísať skúmané územie a jeho inžinierskogeologické a hydrogeologické pomery
 • vrtnými prácami zistiť litologické pomery v miestach navrhovaných prieskumných diel
 • laboratórne testy zemín

–  porušené vzorky: klasifikačný rozbor zemín

– neporušené vzorky: šmykové krabicové skúšky na zistenie efektívnych a reziduálnych
parametrov súdržných zemín

– rozbor vody (základný fyzikálno-chemický rozbor vody, agresivita vody na betónové
konštrukcie a železné konštrukcie ak to je potrebné)

 • charakteristické parametre nesúdržných zemín a navážok zistiť pomocou dynamických penetračných skúšok
 • zistiť úroveň hladiny podzemnej vody
 • stanoviť seizmické pomery skúmaného územia
 • posúdiť stabilitné pomery záujmového územia
 • pre výkopové práce zatriediť vyskytujúce sa litologické typy zemín do príslušných tried
  ťažiteľnosti podľa STN 73 3050

Etapa prieskumu: inžinierskogeologický prieskum

Skúmaná lokalita: Bojnice

Geologická úloha: Cieľom geologickej úlohy bolo realizovať doplnkový inžinierskogeologický prieskum, v zmysle požiadavky na vypracovanie PD rekonštrukcie mosta v Seredi nad železnicou, zistiť a overiť terénnymi, laboratórnymi, geodetickými a geologickými prácami, litológiu sedimentov, výšku a charakter hladiny podzemnej vody, odobrať vzorky zeminy, porušené na zistenie fyzikálnych parametrov a odvodených mechanických šmykových parametrov a posúdiť mechanické vlastnosti horninového prostredia kde sa nachádza základová konštrukcia mosta.

Etapa prieskumu: doplnkový inžinierskogeologický prieskum

Skúmaná lokalita: Sereď

Geologická úloha: Cieľom geologickej úlohy bolo realizovať doplnkový inžinierskogeologický prieskum, v zmysle požiadavky na vypracovanie PD rekonštrukcie mosta nad ramenom Dunajav Medveďove, zistiť a overiť terénnymi, laboratórnymi, geodetickými a geologickými prácami, litológiu sedimentov, výšku a charakter hladiny podzemnej vody, odobrať vzorky zeminy, porušené na zistenie fyzikálnych parametrov a odvodených mechanických šmykových parametrov a posúdiť mechanické vlastnosti horninového prostredia kde sa nachádza základová konštrukcia mosta.

Etapa prieskumu: doplnkový inžinierskogeologický prieskum

Skúmaná lokalita: Medveďov

Geologická úloha: Cieľom geologickej úlohy bolo určiť základové pomery pre založenie stožiaru.

Etapa prieskumu: inžinierskogeologický posudok

Skúmaná lokalita: Čadca

Geologická úloha: Cieľom geologickej úlohy bolo určiť základové pomery pre založenie stožiaru.

Etapa prieskumu: inžinierskogeologický posudok

Skúmaná lokalita: Vychylovka

Geologická úloha: Cieľom geologickej úlohy bolo vypracovať posudok na základe inžinierskogeologických poznatkov z posudzovaného územia získaných pri inžinierskogeologických prácach – dynamické penetračné sondy, uskutočnených na mieste budúcej stavby vodojemu, geologických faktorov z okolia lokality, údajov zistených pri štúdiu archívnych materiálov.

Etapa prieskumu: inžinierskogeologický posudok

Skúmaná lokalita: Záhorská Bystrica

Geologická úloha: Cieľom geologickej úlohy bolo realizovať orientačný inžinierskogeologický prieskum v nasledovnom rozsahu:

 • opísať skúmané územie a jeho inžinierskogeologické a hydrogeologické pomery
 • kopnými prácami zistiť litologické pomery v telese cesty, resp. bezprostredne vedľa cesty
 • laboratórne testy zemín
 • porušené vzorky: klasifikačný rozbor zemín
 • rozbor vody (základný fyzikálno-chemický rozbor vody, agresivita vody na
  betónové konštrukcie a železné konštrukcie ak to je potrebné)
 •                  charakteristické parametre nesúdržných zemín a navážok zistiť pomocou dynamických
  penetračných skúšok
 • zistiť úroveň hladiny podzemnej vody
 • stanoviť seizmické pomery skúmaného územia
 • posúdiť stabilitné pomery záujmového územia
 •     pre výkopové práce zatriediť vyskytujúce sa litologické typy zemín do príslušných tried
  ťažiteľnosti podľa STN 73 3050

Etapa prieskumu: orientačný inžinierskogeologický prieskum

Skúmaná lokalita: Bojnice

Geologická úloha: Cieľom geologických prác bolo technickými vrtnými prácami, laboratórnymi testami a spracovaním geologickej dokumentácie na území, kde sa nachádza kaštieľ, v miestach určených projektantom  overiť litologickú skladbu zemín v celom vrtnom profile a vo vybraných miestach odobrať porušené vzorky zemín na zistenie fyzikálnych parametrov zemín. Zistiť do maximálnej hĺbky ťažkou dynamickou penetračnou skúškou uľahnutosť štrkových vrstiev. Získať informácie o hĺbke hladiny podzemnej vody.

Etapa prieskumu: doplnkový inžinierskogeologický prieskum

Skúmaná lokalita: Turčianska Štiavnička

Geologická úloha: Cieľom geologickej úlohy bolo realizovať podrobný inžinierskogeologický prieskum v nasledovnom rozsahu:

 • opísať skúmané územie a jeho inžinierskogeologické a hydrogeologické pomery
 • vrtnými prácami zistiť litologické pomery v miestach navrhovaných prieskumných diel
 • laboratórne testy zemín

–  porušené vzorky: klasifikačný rozbor zemín

– neporušené vzorky: šmykové krabicové skúšky na zistenie efektívnych a reziduálnych
parametrov súdržných zemín

– rozbor vody (základný fyzikálno-chemický rozbor vody, agresivita vody na betónové
konštrukcie a železné konštrukcie ak to je potrebné)

 • charakteristické parametre nesúdržných zemín a navážok zistiť pomocou dynamických penetračných skúšok
 • zistiť úroveň hladiny podzemnej vody
 • stanoviť seizmické pomery skúmaného územia
 • posúdiť stabilitné pomery záujmového územia
 • pre výkopové práce zatriediť vyskytujúce sa litologické typy zemín do príslušných tried
  ťažiteľnosti podľa STN 73 3050

Etapa prieskumu: podrobný inžinierskogeologický prieskum

Skúmaná lokalita: Bojnice

Geologická úloha: Cieľom geologických prác bolo technickými vrtnými a kopnými prácami, laboratórnymi testami, dynamickou penetračnou sondou a spracovaním geologickej dokumentácie na území, ktoré je určené na výstavbu 3 rodinných domov, overiť litologickú skladbu zemín v celom kopanom profile a určiť pevnostné charakteristiky únosnosti základovej pôdy. Získať informácie o hĺbke hladiny podzemnej vody.

Etapa prieskumu: podrobný inžinierskogeologický prieskum

Skúmaná lokalita: Trnové

Geologická úloha: Cieľom geologickej úlohy bolo realizovať inžinierskogeologický prieskum, zistiť a overiť terénnymi, laboratórnymi, geodetickými a geologickými prácami litológiu sedimentov, výšku a charakter hladiny podzemnej vody, odobrať vzorky zeminy, porušené na zistenie fyzikálnych parametrov a posúdiť mechanické vlastnosti horninového prostredia pomocou dynamických penetračných sond.

Etapa prieskumu: podrobný inžinierskogeologický prieskum

Skúmaná lokalita: Čadca

Geologická úloha: Cieľom geologických prác bolo technickými vrtnými prácami, laboratórnymi testami a spracovaním geologickej dokumentácie na území, kde sa nachádzajú zatrávnené plochy, v miestach určených projektantom  overiť litologickú skladbu zemín v celom vrtnom profile a vo vybraných miestach odobrať porušené vzorky zemín na zistenie fyzikálnych parametrov zemín. Zistiť do maximálnej hĺbky ťažkou dynamickou penetračnou skúškou uľahnutosť štrkových vrstiev. Získať informácie o hĺbke hladiny podzemnej vody, chemický rozbor vody.

Etapa prieskumu: podrobný inžinierskogeologický prieskum

Skúmaná lokalita: Turany

Geologická úloha: Cieľom geologických prác bolo technickými kopnými prácami, laboratórnymi testami a spracovaním geologickej dokumentácie na území, kde sa nachádza cestná komunikácia, v miestach určených projektantom  overiť litologickú skladbu zemín v celom kopanom profile a vo vybraných miestach odobrať porušené vzorky zemín na zistenie fyzikálnych parametrov zemín. Zistiť do maximálnej hĺbky ľahkou dynamickou penetračnou skúškou uľahnutosť štrkových vrstiev. Získať informácie o hĺbke hladiny podzemnej vody, chemický rozbor vody ak sa tam bude nachádzať.

Etapa prieskumu: podrobný inžinierskogeologický prieskum

Skúmaná lokalita: Nižná Slaná

Geologická úloha: Cieľom geologických prác bolo technickými vrtnými prácami, laboratórnymi testami, dynamickými penetračnými sondami a spracovaním geologickej dokumentácie na území, v miestach určených projektantom overiť litologickú skladbu zemín v celom vrtnom profile a vo vybraných miestach odobrať porušené vzorky zemín na zistenie fyzikálnych parametrov zemín, neporušené vzorky zemín na zistenie stlačiteľnosti zemín – Oedometrický modul s časovým priebehom. Zistiť do maximálnej hĺbky ťažkou dynamickou penetračnou skúškou hutnosť -uľahnutosť štrkových vrstiev. Získať informácie o hĺbke hladiny podzemnej vody, chemický rozbor vody.

Etapa prieskumu: podrobný inžinierskogeologický prieskum

Skúmaná lokalita: Madunice, Koplotovce

Geologická úloha: Cieľom geologických prác bolo technickými kopnými prácami, laboratórnymi testami, dynamickými penetračnými sondami a spracovaním geologickej dokumentácie na území, v miestach určených projektantom overiť litologickú skladbu zemín v  miestach kopaných sond odobrať porušené vzorky zemín na zistenie fyzikálnych parametrov zemín, s časovým priebehom. Zistiť do maximálnej hĺbky 3,0 m p.t.  ťažkou dynamickou penetračnou skúškou relatívnu hutnosť-uľahnutosť štrkových vrstiev. Získať informácie o hĺbke hladiny podzemnej vody ak sa tam bude nachádzať.

Etapa prieskumu: orientačný inžinierskogeologický prieskum

Skúmaná lokalita: Sučany

2020

Geologická úloha: získanie údajov o inžinierskogeologických a hydrogeologických pomeroch a geotechnických vlastnostiach zemín a hornín ako podklad pre projekt rekonštrukcie mosta

Etapa prieskumu: Orientačný IGP
Skúmaná lokalita:  Oravská Jasenica

Geologická úloha:súbor geologických prác, ktoré boli zamerané na získanie informácií o:
– sklone svahu, generálnom /maximálnom
– petrografickom zložení a geotechnických parametroch hornín budujúcich skalné bralo
– existencii a parametroch štruktúrno-tektonických prvkov na skalnom brale (smer,
sklon, priebežnosť,  roztvorenosť  puklín, výplň, druh výplne …)
– existencii uvoľnených úlomkov a blokov a ich veľkosti
– charaktere, stupni a hĺbke zvetrania, účinku pôsobenia mrazu
– type a účinnosti opatrení, ktoré boli realizované v minulosti a o súčasnom využití územia
– vykonať vo vytipovaných miestach, kde dochádza k uvoľňovaniu blokov stabilitný výpočet

Etapa prieskumu: podrobný IGP
Skúmaná lokalita:  Terchová

Geologická úloha: Cieľom geologickej úlohy bolo realizovať inžinierskogeologický prieskum, zistiť a overiť
terénnymi, laboratórnymi, geodetickými a geologickými prácami, litológiu sedimentov, výšku
a charakter hladiny podzemnej vody, odobrať vzorky zeminy, porušené aj neporušené na zistenie
fyzikálnych parametrov a mechanických šmykových parametrov a posúdiť mechanické vlastnosti
horninového prostredia a určenie príčiny deštrukcie oporného múru a prepadu vozovky, ako aj
posúdenie zosuvného územia, ktorého súčasťou je jeho frontálna časť, kde sa nachádza aj cesta.
V tejto etape inžinierskogeologického prieskumu bolo realizované:
• Inžinierskogeologické vŕtané sondy 3 ks v celkovej metráži 17 m,
• Laboratórne práce, fyzikálne parametre zemín (1 skúška – mechanické šmykové parametre, 9 skúšok – fyzikálne parametre),
• Dynamické penetračné sondy 4 ks do hĺbky 4,0 m
• Počas realizácie geologických prác bol vykonávaný sled a riadenie geologických prác geológom, zodpovedným riešiteľom úlohy.
• Stabilitné posúdenie svahu nad cestou, kde sa v minulosti vyvinul zosuv

Etapa prieskumu: podrobný IGP
Skúmaná lokalita:  Turzovka

Geologická úloha: 
Cieľom geologickej úlohy je realizovať podrobný inžinierskogeologický prieskum v nasledovnom
rozsahu:
• opísať skúmané územie a jeho inžinierskogeologické a hydrogeologické pomery
• vrtnými prácami zistiť litologické pomery v miestach navrhovaných prieskumných diel
• laboratórne testy zemín
– porušené vzorky: klasifikačný rozbor zemín
– neporušené vzorky: šmykové krabicové skúšky na zistenie efektívnych a reziduálnych
parametrov súdržných zemín
– rozbor vody (základný fyzikálno-chemický rozbor vody, agresivita vody na betónové
konštrukcie a železné konštrukcie ak to je potrebné)
• charakteristické parametre nesúdržných zemín a navážok zistiť pomocou dynamických penetračných skúšok
• zistiť úroveň hladiny podzemnej vody
• stanoviť seizmické pomery skúmaného územia
• posúdiť stabilitné pomery záujmového územia
• pre výkopové práce zatriediť vyskytujúce sa litologické typy zemín do príslušných tried ťažiteľnosti podľa STN 73 3050
•Záverečná správa – dokumentácia sond a záverečné spracovanie podľa STN EN 1997

Etapa prieskumu: podrobný IGP
Skúmaná lokalita:  Bojnice kúpele

Geologická úloha: 
Cieľom geologických prác bolo mapovacími a štúdiom archívnych prác, senzoricky posúdiť a overiť
litologickú skladbu zemín v skúmanom území a orientačne určiť orientačne pevnostné charakteristiky
únosnosti zemín a hornín v podloží cesty II/520 a získať tak podklady na návrh rekonštrukcie cesty
v danom úseku.

Etapa prieskumu: inžinierskogeologický posudok
Skúmaná lokalita:  Nová Bystrica

Geologická úloha: 
Cieľom geologickej úlohy bolo realizovať inžinierskogeologický posudok, v rámci ktorého
bolo potrebné zistiť základové, inžinierskogeologické (orientačné fyzikálne a mechanické
parametre zemín) a hydrogeologické pomery skúmaného územia pre potreby návrhu spôsobu
zakladania dvoch rodinných domov.

Etapa prieskumu: inžinierskogeologický posudok
Skúmaná lokalita:  Bratislava

Geologická úloha: 
hydrogeologický posudok pre posúdenie možnosti Čerpanie technologickej vody zo studne, pre účely zriadenia tesniacej vrstvy na objekte SO 3.1
Zátvorný objekt.

Etapa prieskumu: hydrogeologický posudok
Skúmaná lokalita:  Klátovské rameno Malého Dunaja

Geologická úloha: 
doplnkový inžinierskogeologický prieskum za účelom spresnenia litologických pomerov na skúmanom území, ktoré predstavuje prístupovú cestu k plánovanému obytnému súboru nad penziónom Baránok, v Košiciach.

Etapa prieskumu: doplnkový inžinierskogeologický prieskum
Skúmaná lokalita: Košice

Geologická úloha: 
Vrtnými prácami, laboratórnymi testami a spracovaním geologickej dokumentácie na území, ktoré je určené na výstavbu polyfunkčných budov, overiť litologickú
skladbu zemín v celom vrtnom profile a vo vybraných miestach odobrať porušené vzorky zemín na zistenie fyzikálnych parametrov zemín. Zistiť do maximálnej hĺbky ťažkou dynamickou penetračnou skúškou uľahnutosť štrkových vrstiev. Získať informácie o hĺbke hladiny podzemnej vody.

Etapa prieskumu: doplnkový inžinierskogeologický prieskum
Skúmaná lokalita: Žilina

Geologická úloha: 
Cieľom geologickej úlohy bolo na základe archívnych údajov realizovať hydrogeologický posudok, zistiť litológiu sedimentov, výšku hladiny podzemnej vody a posúdiť filtračné vlastnosti horninového prostredia pre potreby vsakovania zrážkových vôd zo striech a zo spevnených plôch.

Etapa prieskumu: hydrogeologický posudok
Skúmaná lokalita: Trenčín

Geologická úloha: 
V mieste plánovanej výstavby objektu zátvorného objektu Rudlovského potoka, overiť základové, ižinierskogeologické a hydrogeologické pomery v predmetnom území, ako aj geotechnické vlastnosti zemín a hĺbku hladiny podzemnej vody.

Etapa prieskumu: doplnkový inžinierskogeologický prieskum
Skúmaná lokalita: Banská Bystrica

Geologická úloha: 
posúdenie stability depónie v priestore starého lomu v obci Hostie, okres Zlaté Moravce.

Etapa prieskumu: inžinierskogeologický posudok
Skúmaná lokalita: Hostie

Geologická úloha: Cieľom geologickej úlohy bolo podrobný inžinierskogeologický prieskum, v rámci ktorého
bolo potrebné zistiť a opísať príčiny vzniku zosuvu v skúmanom území, inžinierskogeologické
(fyzikálne a mechanické parametre zemín) a hydrogeologické pomery skúmaného územia pre
potreby návrhu spôsobu sanácie územia.

Etapa prieskumu: podrobný inžinierskogeologický prieskum
Skúmaná lokalita: Nezbudská Lúčka

Geologická úloha: hydrogeologický posudok, v rámci ktorého je zhodnotený vplyv stavby „Sanácia telesa cesty II/584 v ckm 59,138 – 59,178 v intraviláne obce Demänovská Dolina“ na vodárenské zdroje – Jaskyňa Vyvieranie, prameň Štôla a povrchový odber Zadná voda

Etapa prieskumu: hydrogeologický posudok
Skúmaná lokalita: Demänovská Dolina

Geologická úloha: Overiť vrtnými prácami litológiu sedimentov a laboratórnymi prácami overiť fyzikálno-mechanické parametre zemín, dynamickou penetračnou sondou overiť uľahnutosť nesúdržných sedimentov a orientačne konzistenčné medze súdržných zemín.

Etapa prieskumu: orientačný inžinierskogeologický prieskum
Skúmaná lokalita: Demänovská Dolina

Geologická úloha: zistiť dôvody vzniku zosuvu v zastavanej oblasti v obci Ovčiarsko, nad futbalovým ihriskom
s názvom IBV, Slnečná stráň. Overiť vrtnými prácami litológiu sedimentov, mechanické parametre zemín, výpočtom stanoviť stabilitu svahu nad a pod domami, vzhľadom na ostatné inžiniersko-geologické a hydrogeologické podmienky.

Etapa prieskumu: podrobný inžinierskogeologický prieskum
Skúmaná lokalita: Ovčiarsko

Geologická úloha: realizácia podrobného mapovania, odberu vzoriek hornín, laboratórne testy, terénne merania diskontinuít, štruktúrna
analýza, vytvorenie dostatočného podkladu pre projekt sanácie skúmaného územia nad cestou II/584 v ckm 23,500 – 23,550.

Etapa prieskumu: inžinierskogeologický posudok
Skúmaná lokalita: Huty – Liptovské Matiašovce

Geologická úloha:opísanie inžinierskogeologických a hydrogeologických pomerov skúmaného územia spresnenia litologických pomerov v skúmanom území na overenie podložia v miestach, kde sa štátna cesta prepadáva, vykazuje pokles, sieťový rozpad, resp. má poklesnutú a znehodnotenú krajnicu.

Etapa prieskumu: inžinierskogeologický posudok
Skúmaná lokalita: Dancov Potok

Geologická úloha: zistiť a overiť terénnymi, laboratórnymi, geodetickými a geologickými prácami litológiu sedimentov pod základom jestvujúceho mosta, odobrať vzorky zeminy, porušené na zistenie fyzikálnych parametrov

Etapa prieskumu: inžinierskogeologický posudok
Skúmaná lokalita: Zázrivá Havrania

Geologická úloha:zistiť a overiť terénnymi, laboratórnymi, geodetickými a geologickými prácami litológiu sedimentov, výšku a charakter hladiny podzemnej vody, odobrať vzorky zeminy, porušené na zistenie fyzikálnych parametrov a posúdiť mechanické vlastnosti horninového prostredia v priestore za opornými múrmi

Etapa prieskumu: orientačný inžinierskogeologický prieskum
Skúmaná lokalita: Divina

Geologická úloha: zistiť a overiť terénnymi, laboratórnymi, geodetickými a geologickými prácami litológiu sedimentov, výšku a charakter hladiny podzemnej vody, odobrať vzorky zeminy, porušené na zistenie fyzikálnych parametrov a posúdiť mechanické vlastnosti horninového prostredia v priestore na okraji
vozovky na ceste III/2247 v k. ú. Leštiny.

Etapa prieskumu: inžinierskogeologický posudok
Skúmaná lokalita: Leštiny

2019

Geologická úloha: opis inžinierskogeologických pomerov v brehovej línii Oravskej priehrady a odporúčanie postupu pri IG prieskume pre zakladanie mostných pilierov
Etapa prieskumu: inžinierskogeologická  štúdia
Skúmaná lokalita:  Námestovo – Oravská priehrada

Geologická úloha: opis inžinierskogeologických pomerov, určenie príčin zosuvu, vrtný prieskum, laboratórne testy, stabilitné výpočty, návrh sanácie územia úpre stavbu rodinného domu
Etapa prieskumu: podrobný inžinierskogeologický prieskum
Skúmaná lokalita:  Horná Súča

Geologická úloha: opis inžinierskogeologických pomerov , vrtný prieskum, určenie príčiny zosuvu, stabilitné výpočty, návrh sanácie
Etapa prieskumu: Podrobný inžinierskogeologický prieskum
Skúmaná lokalita:  Lietava, okr. Žilina

Geologická úloha: opis inžinierskogeologických pomerov, určenie príčiny zosuvu, stabilitné výpočty,
Etapa prieskumu: Inžinierskogeologický posudok
Skúmaná lokalita:  Dubná Skala – Lom, Vrútky

Geologická úloha: Novostavba skladovej haly Schiedel Slovensko,
parc. č. KN-C 535/1 v k. ú. Zamarovce (areál spoločnosti)
a posúdenie možnosti vsakovania zrážkových vôd do horninového prostredia
Etapa prieskumu: Inžinierskogeologický posudok
Skúmaná lokalita:  Zamarovce

Geologická úloha: Oravské múzeum Pavla Országha Hviezdoslava v Dolnom Kubíne – Sanácia skalného brala Oravského hradu

získanie podrobných informácií o:

 • sklone svahu, generálnom, maximálnom
 • petrografickom zložení a geotechnických parametroch hornín budujúcich skalný svah (laboratórne)
 • existencii a parametroch štruktúrno-tektonických prvkov vo svahu (smer, sklon,
  priebežnosť, roztvorenosť puklín, výplň, druh výplne) – štruktúrna analýza
 • existencii uvoľnených úlomkov a blokov, ich veľkosti
 • charaktere, stupni, hĺbke zvetrania
 • type a účinnosti opatrení ktoré boli realizované v minulosti a o súčasnom využití
  územia

Etapa prieskumu: podrobný inžinierskogeologický prieskum
Skúmaná lokalita:  Oravský hrad

Geologická úloha: Brose – Administratívna a výrobná hala – fáza III.,

získanie podrobných informácií o:

 • inžinierskogeologických a hydrogeologických pomeroch a geotechnických vlastnostiach zemín v intervale od 0,0 m p.t. do 16,0 m p.t. a hĺbku hladiny podzemnej vody. ,overenie údajov o relatívnej hutnosti nesúdržných zemín, charakteru štrkov a pieskov, ktoré sa nachádzajú v skúmanom území.

Etapa prieskumu: podrobný inžinierskogeologický prieskum
Skúmaná lokalita:  Prievidza

Geologická úloha: Švošov – skalný svah nad telesom cesty III/2211 a železničnou traťou

Etapa prieskumu:  inžinierskogeologický pasport
Skúmaná lokalita:  Švošov

Geologická úloha: HORIZONT – domov na pol ceste – Novostavba, dom Bytčica

Etapa prieskumu:  inžinierskogeologický posudok
Skúmaná lokalita:  Žilina – Bytčica

Geologická úloha: posúdenie podložia na SO.04, vrtný prieskum a zabudovanie deformometrov na dvoch vrtoch
Etapa prieskumu: Doplnkový inžinierskogeologický prieskum
Skúmaná lokalita:  Bratislava

Geologická úloha: odborný posudok, ktorého predmet a ciele sú  :
1) Určiť príčinu zosuvu v lome
2) Zhodnotiť záverečné správy od spoločnosti GEOVA
– Geomechanická analýza zónyzosuvu vrcholovej časti kameňolomu Dubná skala.
– Štruktúrno-tektonická a geomechanická analýza zóny zosuvu vrcholovej časti kameňolomu
Dubná Skala. Tieto porovnať s reálnym prevedením prác.
3) Iné zistenia znalca dôležité pre posúdenie veci
Etapa prieskumu: inžinierskogeologický posudok
Skúmaná lokalita:  Dubná Skala – Lom

Geologická úloha: technickými vrtnými prácami, laboratórnymi testami a spracovaním geologickej dokumentácie na území, ktoré je určené na individuálnu bytovú výstavbu rodinných domov, overiť litologickú skladbu zemín v celom vrtnom profile a vo vybraných miestach odobrať jednu neporušenú vzorku zeminy na zistenie efektívnych šmykových parametrov. Zistiť laboratórnou šmykovou skúškou efektívne parametre zemín a poskytnúť ich, ako podklad pre stabilitný výpočet potenciálneho zosuvného územia. Dynamickými penetračnými sondami doplniť informácie o mechanických parametroch zemín v miestach medzi kopanými sondami. Získať informácie o hĺbke hladiny podzemnej vody.
Etapa prieskumu: inžinierskogeologický posudok
Skúmaná lokalita:  Nová Lietava

2018

Geologická úloha: opis inžinierskogeologických pomerov , vrtný prieskum, dynamické penetračné sondy, čerpacia skúška, výpočet prítoku podzemenj vody do stavebnej jamy
Etapa prieskumu: Podrobný inžinierskogeologický prieskum
Skúmaná lokalita: Žilina

Geologická úloha:

Cieľom predloženej geologickej úlohy bola realizácia podrobného inžinierskogeologického prieskumu a mapovania, ktorého cieľom bolo vymedziť rizikové zóny na hradnom brale v rámci projektu jeho sanácie na odstránenie havarijného stavu. Na základe obhliadky skúmaného územia bol navrhnutý súbor geologických prác, ktoré boli zamerané na získanie informácií o:

 • sklone svahu, generálnom /maximálnom
 • petrografickom zložení a geotechnických parametroch hornín budujúcich svah
 • existencii a parametroch štruktúrno-tektonických prvkov vo svahu (smer, sklon,
  priebežnosť, roztvorenosť puklín, výplň, druh výplne …)
 • existencii uvoľnených úlomkov a blokov a ich veľkosti
 • charaktere, stupni a hĺbke zvetrania
 • type a účinnosti opatrení, ktoré boli realizované v minulosti a o súčasnom využití
  územia
 • vykonať vo vytipovaných miestach, kde dochádza k uvoľňovaniu blokov stabilitný výpočet

Etapa prieskumu: Podrobný inžinierskogeologický prieskum
Skúmaná lokalita:  Oravský hrad

    

Geologická úloha:Cieľom geologických prác bolo zistiť údaje o geotechnických vlastnostiach zemín navezených v zemníku a prirodzene uložených sedimentov, ktoré budú v budúcnosti vyťažené pri výkopových stavebných prácach, na území TIP Lužianky.

Etapa prieskumu: inžinierskogeologický a geotechnický posudok

Skúmaná lokalita:  Nitra Lužianky, Ivanka pri Nitre

Geologická úloha: studňa HGM-1_Martin,využiteľné množstvo vôd

V rámci podrobného hydrogeologického posudku bolo realizované:

 • hydrogeologický vrt (1 ks – spolu 30 m),
 • laboratórne práce: chemická, mikrobiologická a biologická analýza podzemnej vody
 • hydrodynamická čerpacia a stúpacia skúška (1 skúška)
 • počas realizácie geologických prác bol vykonávaný sled a riadenie geologických
  prác geológom, zodpovedným riešiteľom úlohy.

Etapa prieskumu: hydrogeologický posudok

Skúmaná lokalita:  Martin

Geologická úloha: Predmetom prác bola rešerš dostupných podkladov z dotknutého územia a širšieho okolia. Komplex Istropolis bol realizovaný na prelome 70 tych a 80 tych rokov.

Etapa prieskumu: inžinierskogeologická štúdia – rešerš

Skúmaná lokalita:  Bratislava

Geologická úloha:

Cieľom geologickej úlohy bolo realizovať orientačný inžinierskogeologický prieskum, v rámci ktorého bolo potrebné zistiť základové, inžinierskogeologické (fyzikálne a mechanické parametre zemín) a hydrogeologické pomery skúmaného územia pre potreby návrhu spôsobu zakladania polyfunkčného objektu.

V tejto etape orientačného inžinierskogeologického prieskumu bolo realizované:

 • inžinierskogeologický vrt (3 ks – spolu 30 m),
 • laboratórne práce: fyzikálne parametre zemín (10 skúšok), agresívne vlastnosti podzemnej vody
 • dynamické penetračné skúšky na overenie mechanických vlastností zemín (6 skúšok)
 • počas realizácie geologických prác bol vykonávaný sled a riadenie geologických
  prác geológom, zodpovedným riešiteľom úlohy.

Etapa prieskumu:  orientačný inžinierskogeologický prieskum

Skúmaná lokalita:  Nesvady

Geologická úloha:

Cieľom geologických prác bolo zistiť údaje o inžinierskogeologických a hydrogeologických pomeroch
a geotechnických vlastnostiach zemín na území budúcej stavby vinárstva do max. hĺbky 12 m p. t.,

Etapa prieskumu:  podrobný inžinierskogeologický prieskum

Skúmaná lokalita:  Nesvady

Geologická úloha:

Cieľom geologickej úlohy bolo realizovať doplnkový inžinierskogeologický prieskum, v rámci ktorého bolo potrebné zistiť základové, inžinierskogeologické (fyzikálne a mechanické parametre zemín) a hydrogeologické pomery skúmaného územia pre potreby návrhu spôsobu hĺbkového zakladania polyfunkčného objektu v neogénnych sedimentoch.

V tejto etape doplnkovéhoinžinierskogeologického prieskumu bolo realizované:

 • inžinierskogeologický vrt (4 ks – z toho predvrty pre statické penetračné skúšky – 2ks spolu 76,5 m),
 • laboratórne práce: fyzikálne parametre zemín (9 skúšok), agresívne vlastnosti podzemnej vody (1 vzorka), eodometrické skúšky – stlačiteľnosť zemín (3 skúšky), triaxiálne skúšky (2 skúšky)
 • statické penetračné skúšky (2 skúšky v neogénnom súvrství)
 • počas realizácie geologických prác bol vykonávaný sled a riadenie geologických
  prác geológom, zodpovedným riešiteľom úlohy.

Etapa prieskumu:  podrobný inžinierskogeologický prieskum

Skúmaná lokalita:  Bratislava

Geologická úloha: Štúdia na stabilizáciu vtokových krídel a oprava pravostranného odvodnenia VE Lipovec

Cieľom geologickej úlohy bolo realizovať doplnkový inžinierskogeologický prieskum, v rámci ktorého bolo potrebné overiť, inžinierskogeologické a hydrogeologické pomery skúmaného územia pre potreby návrhu sanácie vtokového krídla betónového bloku, ktorý vykazuje posun, na pravej strane vtokového objektu.

V tejto etape doplnkovéhoinžinierskogeologického prieskumu bolo realizované:

 • inžinierskogeologický vrt (2 ks –spolu 35,0 m),
 • laboratórne práce: fyzikálne parametre zemín (7 skúšok),
 • počas realizácie geologických prác bol vykonávaný sled a riadenie geologických
  prác geológom, zodpovedným riešiteľom úlohy.

Etapa prieskumu:  doplnkový inžinierskogeologický prieskum

Skúmaná lokalita:  Lipovec

Geologická úloha: Štúdia na stabilizáciu sklzu zhrabkov – VE Mikšová

Cieľom geologickej úlohy bolo realizovať doplnkový inžinierskogeologický prieskum, v rámci ktorého bolo potrebné overiť, inžinierskogeologické a hydrogeologické pomery skúmaného územia pre potreby návrhu stabilizáciu sklzu zhrabkov – VE Mikšová.

V tejto etape doplnkovéhoinžinierskogeologického prieskumu bolo realizované:

 • inžinierskogeologický vrt (2 ks –spolu 18,0 m),
 • laboratórne práce: fyzikálne parametre zemín (3 skúšok),
 • počas realizácie geologických prác bol vykonávaný sled a riadenie geologických
  prác geológom, zodpovedným riešiteľom úlohy.

Etapa prieskumu:  doplnkový inžinierskogeologický prieskum

Skúmaná lokalita:  Mikšová

Geologická úloha:Parkovisko a CO kryt, Murgašova ul. Žilina

Cieľom geologickej úlohy bolo realizovať orientačný inžinierskogeologický prieskum, v rámci ktorého bolo potrebné zistiť základové, inžinierskogeologické (fyzikálne a mechanické parametre zemín) a hydrogeologické pomery skúmaného územia pre potreby návrhu spôsobu zakladania polyfunkčného objektu, ktorý bude v priestore pod úrovňou Murgašovej ulice, kde sa nachádza starý kryt civilnej ochrany z čias 70-tych rokov minulého storočia. V tom to priestore sú plánované podzemné garáže 2 alebo až 4 podlažné.

V tejto etape orientačného inžinierskogeologického prieskumu bolo realizované:

 • inžinierskogeologický vrt (5 ks – spolu 79 m),
 • laboratórne práce: fyzikálne parametre zemín (13skúšok),
 • dynamické penetračné skúšky na overenie mechanických vlastností nesúdržných zemín (4 skúšky), orientačných hodnôt mechanických vlastností jemnozrnných zemín
 • počas realizácie geologických prác bol vykonávaný sled a riadenie geologických
  prác geológom, zodpovedným riešiteľom úlohy.

Etapa prieskumu:  orientačný inžinierskogeologický prieskum

Skúmaná lokalita:  Žilina

Geologická úloha: Rekonštrukcia plynovodov Myjava, Novomestská,
ul. Milana Marečka UO00761_2019

Cieľom geologických prác bolo technickými kopnými prácami, laboratórnymi testami, dynamickou penetračnou sondou a spracovaním geologickej dokumentácie na území, ktoré je určené na rekonštrukciu plynovodu, cca 100m, overiť litologickú skladbu zemín v celom profile a určiť pevnostné charakteristiky únosnosti základovej pôdy, opísať geodynamické javy a určiť ich príčinu. Získať informácie o hĺbke hladiny podzemnej vody.

Etapa prieskumu:  orientačný inžinierskogeologický prieskum

Skúmaná lokalita:  Myjava

Geologická úloha:Sanácia skalného zárezu na trati, Banská Bystrica – odbočka Dolná Štubňa v km 26,100 – 26,700 – realizácia.

Cieľom predloženej geologickej úlohy bola realizácia podrobného inžinierskogeologického prieskumu a mapovania, ktorého cieľom bolo inžinierskogeologické mapovanie, zameranie diskontinuít, fyzické zhodnotenie kondície skalného zárezu, na trati, Banská Bystrica – odbočka Dolná Štubňa v km 26,100 – 26,700, stabilitné posúdenie skalnej steny a vyznačenie rizikových zón v rámci projektu sanácie skalnej steny ). Na základe obhliadky skúmaného územia bol navrhnutý súbor geologických prác, ktoré boli zamerané na získanie informácií o:

 • sklone svahu, generálnom /maximálnom
 • petrografickom zložení a geotechnických parametroch hornín budujúcich svah
 • existencii a parametroch štruktúrno-tektonických prvkov vo svahu (smer, sklon,
  priebežnosť, roztvorenosť puklín, výplň, druh výplne …)
 • existencii uvoľnených úlomkov a blokov a ich veľkosti
 • charaktere, stupni a hĺbke zvetrania
 • type a účinnosti opatrení, ktoré boli realizované v minulosti a o súčasnom využití
  územia
 • vykonať vo vytipovaných miestach, kde dochádza k uvoľňovaniu blokov stabilitný výpočet

Etapa prieskumu:  podrobný inžinierskogeologický prieskum

Skúmaná lokalita:  Harmanec

Geologická úloha:

Sanácia skalných stien nad portálom P2, tunela č. 12 (km 27,600) a nad portálom P2, tunela č. 13  (km 27,800) na trati Banská Bystrica – odbočka Dolná Štubňa – realizácia

Cieľom predloženej geologickej úlohy bola realizácia podrobného inžinierskogeologického prieskumu a mapovania, ktorého cieľom bolo inžinierskogeologické mapovanie, zameranie diskontinuít, fyzické zhodnotenie kondície skalného zárezu, na trati, Banská Bystrica – odbočka Dolná Štubňa v km 26,100 – 26,700, stabilitné posúdenie skalnej steny a vyznačenie rizikových zón v rámci projektu sanácie skalnej steny ). Na základe obhliadky skúmaného územia bol navrhnutý súbor geologických prác, ktoré boli zamerané na získanie informácií o:

 • sklone svahu, generálnom /maximálnom
 • petrografickom zložení a geotechnických parametroch hornín budujúcich svah
 • existencii a parametroch štruktúrno-tektonických prvkov vo svahu (smer, sklon,
  priebežnosť, roztvorenosť puklín, výplň, druh výplne …)
 • existencii uvoľnených úlomkov a blokov a ich veľkosti
 • charaktere, stupni a hĺbke zvetrania
 • type a účinnosti opatrení, ktoré boli realizované v minulosti a o súčasnom využití
  územia
 • vykonať vo vytipovaných miestach, kde dochádza k uvoľňovaniu blokov stabilitný výpočet

Etapa prieskumu:  podrobný inžinierskogeologický prieskum

Skúmaná lokalita:  Harmanec

Geologická úloha:

Mojtín – Smetlička – podrobný geologický a
geotechnický prieskum skalného brala v miestach hroziaceho skalného zrútenia

Cieľom geologickej úlohy je získanie údajov o geologickej stavbe a geotechnických parametroch hornín, ktoré budú slúžiť na zhodnotenie stavu skalného masívu, stanovenie miery pravdepodobnosti zrútenia jeho časti, návrhu okamžitých sanačných opatrení, uskutočnenia okamžitých sanačných opatrení a návrhu definitívnej sanácie skalného brala.

Na základe obhliadky skúmaného územia bol navrhnutý súbor geologických prác, ktoré boli zamerané na získanie informácií o:

 • sklone svahu, generálnom /maximálnom
 • petrografickom zložení a geotechnických parametroch hornín budujúcich skalné bralo
 • existencii a parametroch štruktúrno-tektonických prvkov vo svahu (smer, sklon,
  priebežnosť, roztvorenosť puklín, výplň, druh výplne …)
 • existencii uvoľnených úlomkov a blokov a ich veľkosti
 • charaktere, stupni a hĺbke zvetrania
 • vykonať vo vytipovaných miestach, kde dochádza k uvoľňovaniu blokov stabilitný výpočet

Geologická úloha: Kalinovo – areál družstva, silá.

Cieľom geologickej úlohy bolo realizovať orientačný inžinierskogeologický prieskum, v rámci ktorého bolo potrebné zistiť základové, inžinierskogeologické (fyzikálne a mechanické parametre zemín) a hydrogeologické pomery skúmaného územia pre potreby návrhu spôsobu zakladania skladovacích priestorov pre obilie.

Skúmaná lokalita: Kalinovo

Geologická úloha: Obytný súbor Kubrá – Dolná Kopanica – pozemok č. 2414/2

Cieľom geologických prác bolo doplniť údaje o geotechnických vlastnostiach zemín v skúmanom území do hĺbky 8 m p. t.

Skúmaná lokalita: Kubrá

Geologická úloha: Belá Dulice, rodinný dom, parc. č. C 131/11

Cieľom geologických prác bolo technickými kopnými prácami, laboratórnymi testami, dynamickou penetračnou sondou a spracovaním geologickej dokumentácie na území, ktoré je určené na výstavbu oporného  múru za rodinným domom, overiť litologickú skladbu zemín v celom kopanom profile a určiť pevnostné charakteristiky únosnosti základovej pôdy a overiť stabilitu svahu. Získať informácie o hĺbke hladiny podzemnej vody.

Skúmaná lokalita:Belá Dulice

Geologická úloha:Geologický a geotechnický pasport – opísanie geologických pomerov a geotechnický ideový návrh sanácie úseku cesty  III/2250 Bziny.

Skúmaná lokalita: Bziny

Geologická úloha: KOMTERM Slovensko, a. s. – využiteľné množstvo vôd

Etapa prieskumu: hydrogeologický posudok

Skúmaná lokalita: Nižná

Geologická úloha: KOŠICE – obytný súbor, Baránok- Čermeľská ul.

Cieľom geologickej úlohy je opísanie inžinierskogeologických a hydrogeologických pomerov skúmaného územia spresnenia litologických pomerov v skúmanom území na overenie skalného podložia v miestach, je plánovaná výstavba bytových jednotiek, až do hĺbky 12,0 m pod terénom. Vzorky hornín  podrobiť laboratórnym skúškam pevnosti v prostom tlaku. Tieto informácie slúžia k upresneniu projektu zakladania stavby.

Etapa prieskumu: doplnkový inžinierskogeologický prieskum

Skúmaná lokalita: Košice

Geologická úloha:Zosuv na ceste č. III/2099 medzi obcami Bitarová a Ovčiarsko

Cieľom geologickej úlohy bolo realizovať podrobný inžinierskogeologický prieskum a zistiť dôvody poškodenia cesty č. III/2099 v danom úseku, overiť vrtnými prácami litológiu sedimentov, overiť mechanické parametre zemín, stabilitu cestného telesa vzhľadom na ostatné inžiniersko-geologické a hydrogeologické podmienky.

V tejto etape inžinierskogeologického podrobného prieskumu bolo realizované:

 • Geodetické zameranie
 • Inžinierskogeologické vrty 4ks
 • Laboratórne práce, fyzikálne parametre zemín (11 skúšok),
 • Laboratórne práce, šmykové parametre (2 skúšky)
 • Laboratórne práce, chemický rozbor podzemnej vody – agresivita voči betónu a oceli
 • Počas realizácie geologických prác bol vykonávaný sled a riadenie geologických prácgeológom, zodpovedným riešiteľom úlohy

Etapa prieskumu: podrobný inžinierskogeologický prieskum

Skúmaná lokalita: Ovčiarsko-Bitarová

Geologická úloha: Severozápadný cíp skládky – Senec – Majerov dvor

Cieľom geologických prác bolo zistiť údaje o inžinierskogeologických a hydrogeologických pomeroch a geotechnických vlastnostiach zemín na území budúcej stavby ochranného valu do max. hĺbky 10 m p. t., a o hĺbke hladiny podzemnej vody.

Etapa prieskumu: podrobný inžinierskogeologický prieskum

Skúmaná lokalita: Senec – Majerov dvor

2017

Geologická úloha: NKP Považský hrad – podrobný geologický a geotechnický prieskum v miestach realizácie rekonštrukčných a konzervačných prác na veži   a na skalnej stene na východnej strane hradu.

Etapa prieskumu: odborný geologický dohľad

Skúmaná lokalita: Považský hrad

Geologická úloha: Rekonštrukcia úschovy mlieka, Savencia Fromage & Diary SK

Cieľom geologickej úlohy bolo realizovať orientačný inžinierskogeologický prieskum a zistiť dôvody poškodenia nepravidelného sadania budovy na úschovu mlieka. Overiť vrtnými prácami litológiu sedimentov, overiť mechanické parametre nesúdržných zemín pomocou dynamickej penetrácie, všetko vzhľadom na ostatné inžiniersko-geologické a hydrogelogické podmienky.

V tejto etape inžinierskogeologického podrobného prieskumu bolo realizované:

 • Inžinierskogeologické vrty  3ks
 • Dynamické penetračné sondovanie, 4 ks
 • Laboratórne práce, fyzikálne parametre zemín (8 skúšok)

Etapa prieskumu: orientačný inžinierskogeologický prieskum

Skúmaná lokalita: Liptovský Mikuláš

Geologická úloha: Parková ulica,  pozemok na parcele C-KN č. 860/1 – trvalý trávny porast o výmere 77633 m2 v k.ú. Handlová

Cieľom geologickej úlohy bolo realizovať inžinierskogeologickú štúdiu za účelom overenia inžinierskogeologických pomerov v rámci akcie „Inžinierskogeologická štúdia – Parková ulica,  pozemok na parcele C-KN č. 860/1 – trvalý trávny porast o výmere 77 633 m2 v k. ú. Handlová“.

Prehodnotiť využiteľnosť pozemkov na parcele C-KN č. 860/1 z inžiniersko-geologického hľadiska ich vhodnosť pre bytovú výstavbu.

Výsledkom realizácie inžinierskogeologickej štúdie je spracovať dostupnú archívnu dokumentáciu, vykonať obhliadku miesta, získať informácie o stavebnom zámere a zhodnotiť dané územie a posúdiť jeho vhodnosť na vykonanie stavebného, resp. iného zámeru, ktorým by bolo dané územie zasiahnuté.

Etapa prieskumu: inžinierskogeologický posudok

Skúmaná lokalita: Handlová

Geologická úloha: Hruštín – zosuv na miestnej ceste na štadión – časť Kutina

Cieľom geologickej úlohy bolo realizovať podrobný inžinierskogeologický prieskum a zistiť dôvody poškodenia cesty na štadión, časť Kutina v danom úseku, overiť vrtnými prácami litológiu sedimentov, overiť mechanické parametre zemín, stabilitu svahu vzhľadom na ostatné inžiniersko-geologické a hydrogelogické podmienky.

V tejto etape inžinierskogeologického podrobného prieskumu bolo realizované:

 • Inžinierskogeologické vrty  3ks
 • Dynamické penetračné sondovanie, 4 ks
 • Laboratórne práce, fyzikálne parametre zemín (8 skúšok), šmykové skúšky zemín
  (1 skúška)

Etapa prieskumu: podrobný inžinierskogeologický prieskum

Skúmaná lokalita: Hruštín

Geologická úloha: ŽSR Púchov – Žilina, Nosická priehrada – objekt most SO 44 – 33 – 21.1

Doplniť údaje o inžinierskogeologických pomeroch a overiť vrtnými prácami a laboratórnymi prácami hĺbku hornín triedy R3- R2, pieskovce, do ktorých je potrebné oprieť pilóty základovej konštrukcie mostných podpier.

Vrtný prieskum bol vykonaný z plávajúceho pontónu.

Etapa prieskumu: doplnkový inžinierskogelogický prieskum

Skúmaná lokalita: Nosická priehrad

Geologická úloha: Administratívna a výrobná hala firmy Brose, Slovakia – Fáza II. – letisko

Účelom geologických prác bolo zistiť údaje o inžinierskogeologických a hydrogeologických pomeroch a geotechnických vlastnostiach zemín na území budúcej stavby pristávacej a štartovacej dráhy letiska a prístupových ciest do hĺbky  6,0 m p. t., o hĺbke hladiny podzemnej vody, overiť jej agresivitu voči betónu a oceli.

Etapa prieskumu: orientačný inžinierskogeologický prieskum

Skúmaná lokalita: Prievidza

Geologická úloha: Administratívna a výrobná hala firmy Brose, Slovakia – Fáza II.

Účelom geologických prác bolo zistiť údaje o inžinierskogeologických a hydrogeologických pomeroch a geotechnických vlastnostiach zemín na území budúcej stavby administratívnej a výrobnej haly do hĺbky 16,0 m p. t., a o hĺbke hladiny podzemnej vody.

Etapa prieskumu: podrobný inžinierskogeologický prieskum

Skúmaná lokalita: Prievidza

Geologická úloha: Žilina, Hájik – IBV – 1. a 2. fáza

Účelom geologických prác bolo :

 • zistiť geologické a hydrogeologické pomery v priestore pre I. a II. etapu (hladina podzemnej vody)
 • zistiť fyzikálno-popisné vlastnosti zemín(únosnosť)
 • určiť triedy ťažiteľnosti zemín
 • definovať odporúčaný spôsob zakladania rodinných domov, spôsob kopania rýh pre inžinierske siete, podmienky pre realizáciu komunikácií, opatrenia pre zabránenie zosuvov a definovanie iných rizík pri výstavbe a opatrenia na ich odstránenie

Etapa prieskumu: orientačný inžinierskogeologický prieskum

Skúmaná lokalita: Žilina, Hájik

Geologická úloha: Kysucké Nové Mesto, Kotolňa – prístavba V3

Účelom geologických prác bolo overiť základové, ižinierskogeologické a hydrogeologické pomery
v predmetnom území, ako aj geotechnické vlastnosti zemín a hĺbku hladiny podzemnej vody.

Etapa prieskumu: orientačný inžinierskogeologický prieskum

Skúmaná lokalita: Kysucké Nové Mesto

Geologická úloha: Inžinierskogeologická štúdia SZHĽ – športová hala, areál Morovnianska cesta na pozemku C- KN. p.č. 1436/273 v k. ú. Handlová

Cieľom geologickej úlohy bolo realizovať inžinierskogeologickú štúdiu za účelom overenia inžinierskogeologických pomerov v rámci akcie „Inžinierskogeologická štúdia – SZHĽ – športová hala, areál Morovnianska cesta na pozemku C-KN. p.č. 1436/273 v k. ú. Handlová“. Výsledkom  realizácie inžinierskogeologickej štúdie je spracovať dostupnú archívnu dokumentáciu, vykonať obhliadku miesta, získať informácie o stavebnom zámere a zhodnotiť dané územie a posúdiť jeho vhodnodť na vykonaie daného stavebného zámeru.

Etapa prieskumu: Inžinierskogeologická štúdia

Skúmaná lokalita: Handlová

Geologická úloha:Cyklodopravná trasa – Žilina – Vrútky – Martin úsek Strečno – Lipovec – Vrútky – Martin mimo cestného telesa I/18

Cieľom geologických prác bolo zistiť údaje o inžinierskogeologických a hydrogeologických pomeroch a geotechnických vlastnostiach zemín na území budúcej stavby ochranného valu do max. hĺbky 10 m p. t., a o hĺbke hladiny podzemnej vody.

Etapa prieskumu: orientačný inžinierskogeologický prieskum

Skúmaná lokalita:Strečno – Lipovec – Vrútky – Martin

Geologická úloha: NKP Považský hrad v miestach realizácie rekonštrukčných a konzervačných prác na veži a na skalnej stene na východnej strane hradu.

Cieľom geologických prác bolo zistiť údaje o inžinierskogeologických a hydrogeologických pomeroch a geotechnických vlastnostiach hornín, horolezeckou technikpi vykonať zameranie diskontinuít, stabilitné výpočty a odporúčania na sanáciu

Etapa prieskumu: podrobný inžinierskogeologický  a geotechnický prieskum

Skúmaná lokalita: Považský hrad

2016

Popis stavby:
Popis práce: doplnkový inžinierskogeologický prieskumB
Miesto práce:  Bratislava
Popis stavby:
Popis práce: orientačný inžinierskogeologický prieskum
Miesto práce:  Hôrky-Žilina
Popis stavby:
Popis práce: orientačný inžinierskogeologický prieskum
Miesto práce:  Vlkanová
Popis stavby:
Popis práce: orientačný inžinierskogeologický prieskum
Miesto práce:  Kežmarok
Popis stavby: Objekt 209-00
Popis práce:
Overenie mechanických parametrov zeminy
v násype železničnej vlečky
inžinierskogeologický posudok
Miesto práce:  Kežmarok
Popis stavby:
Popis práce: orientačný inžiniersko geologický prieskum
Miesto práce:  Kysucké Nové Mesto
Popis stavby:
Popis práce:
inžinierskogeologické mapovanie hradného brala
a vyznačenie rizikových zón v rámci projektu sanácie
hradného brala na odstránenie havarijného stavu
Miesto práce:  Oravský Podzámok
Popis stavby: Zosuvy riešené v programe Interreg SK-PL
Popis práce: podrobný inžiniersko geologický prieskum
Miesto práce:  Krušetnica
Popis stavby: Zosuvy riešené v programe Interreg SK-PL
Popis práce: podrobný inžiniersko geologický prieskum
Miesto práce:  Zákamenné

Popis stavby: Zosuvy riešené v programe Interreg SK-PL
Popis práce: podrobný inžiniersko geologický prieskum
Miesto práce:  Zákamenné

Popis stavby: Zosuvy riešené v programe Interreg SK-PL
Popis práce: podrobný inžiniersko geologický prieskum
Miesto práce:  Zuberec
Popis stavby: Zosuvy riešené v programe Interreg SK-PL
Popis práce: podrobný inžiniersko geologický prieskum
Miesto práce:  Vitanová
Popis stavby:
Popis práce: doplnkový inžiniersko geologický prieskum
Miesto práce:  Bratislava
Popis stavby:
Popis práce: podrobný inžiniersko geologický prieskum
Miesto práce: 
Popis stavby:
Popis práce:
Dynamické penetračné sondovanie
Inžinierskogeologický posudok
Miesto práce: 
Popis stavby: utesnenie vodnej hrádze pomocou tryskovej injektáže
Popis práce: projekt sanácie
Miesto práce:  Osuské
Popis stavby:
Popis práce:
SANÁCIA ZOSUVU OPORNÉHO
KRÍDLA MOSTA V OBCI LUDROVÁ – OPORNÝ MÚR
Miesto práce:  LUDROVÁ
Popis stavby:
inžinierskogeologické mapovanie
hradného brala a vyznačenie rizikových
zón v rámci projektu sanácie hradného
brala na odstránenie havarijného stavu
Popis práce: Návrh sanácie – štúdia
Miesto práce:  Oravský Podzámok

2015

Popis stavby: SO 210-00, most
Popis práce: Inžinierskogeologický doplnkový prieskum
Miesto práce:  Pstruša
Popis stavby: Sanácia deštrukcie oporného múru
Popis práce: projekt pre stavebné povolenie
Miesto práce:  Klobušice
sanácia zemného telesa, návrh a posúdenie technického riešenia
– stabilizácia telesa železničného spodku pomocou systému Geodoska ®,
– riešenie odvodnenia železničných násypov,
– riešenie stabilizácie zárezov pomocou zárubných gabiónových múrov – založených na mikropilótach
– návrh priepustov
– systém odvodnenia nestabilného územia systémom štrkových stien, rebier a subhorizontálnych vrtov
– návrh inklinometrických a inklinodeformetrických meraní v jednotlivých úsekov železeničnej trate
SO 32 – 02 Sanácia zemného telesa v km 16,740-16,850
SO 32 – 03 Sanácia zemného telesa v km 17,800 – 17,900
SO 32 – 04 Sanácia zemného telesa v km 18,200 – 18,450
SO 32 – 05 Sanácia zemného telesa v km 19,100 – 19,400
Popis stavby:
Popis práce: projekt sanácie zosuvu
Miesto práce:  Hačava
Popis stavby:
Popis práce: projekt sanácie zosuvu
Miesto práce:  Šenkvice

2014

Popis stavby: v úseku Terchová – Vrátna dolina – chata Vrátna
Popis práce: Inžinierskogeologický prieskum
Miesto práce:  Žilina -Brodno
Popis stavby: v úseku Terchová – Vrátna dolina – chata Vrátna
Popis práce: Inžinierskogeologický prieskum
Miesto práce:  Vrátna dolina
Popis stavby:
Popis práce: projekt sanácie zosuvu
Miesto práce:  Žilina – Brodno

2013

Popis stavby: príčiny zosuvov v úseku km 5,498 až 5,879
Popis práce: Doplnkový inžinierskogeologický prieskum a posúdenie
Miesto práce: 
Popis stavby:
Popis práce: orientačný inžinierskogeologický prieskum
Miesto práce: 
Popis stavby:
Popis práce: orientačný inžinierskogeologický prieskum
Miesto práce: 
Popis stavby:
Popis práce: projekt sanácie svahov zárezu
Miesto práce:  Jánovce – Jablonov

Popis stavby:
Popis práce: projekt sanácie svahov zárezu
Miesto práce:  Jánovce – Jablonov

Popis stavby:
Popis práce: Projekt sanácie svahov Rolfesovej bane
Miesto práce:  Nitra

2012

Popis stavby:
Popis práce: orientačný inžinierskogeologický prieskum
Miesto práce:  Nejedlého ulica – Na Vrátkach, Bratislava

2011

Popis stavby: Zistenie príčiny zosuvu pri vykopových prácach a stabilitné posúdenie územia výstavby IBV
Popis práce: Doplnkový inžinierskogeologický prieskum
Miesto práce: 
Popis stavby: Zistenie príčiny zosuvu pri vykopových prácach a stabilitné posúdenie územia výstavby IBV
Popis práce: Podrobný inžinierskogeologický prieskum
Miesto práce: 
Popis stavby: Zistenie príčiny zosuvu pri vykopových prácach a stabilitné posúdenie územia výstavby IBV
Popis práce: Podrobný inžinierskogeologický prieskum
Miesto práce: 

Popis stavby:
Popis práce: Sanácia zárezu st. km 2,450 – 2,650 pomocou Sifónových drénov
Miesto práce:  Beladice – Tekovské Nemce

2010