Naša spoločnosť vám ponúka inovačné techniky odvodnenia, drenáže.

  • Stabilizovanie svahových porúch, zosuvov.
  • Hĺbková drenáž pomocou sifónových drénov®
  • Drenáž pomocou elektropneumatických drénov®

Patentovaný spôsob odvodnenia našou spoločnosťou:

Sifónové drény®

Elektropneumatické drény®

Sifónové drény®

V potenciálnej, alebo aktívnej zóne svahového pohybu, zosuvu, sú umiestnené vertikálne alebo šikmé vrty, ktorých hĺbka dovoľuje zasiahnuť jednu alebo viaceré zvodne.

Tieto drény sú následne odčerpávané násoskovým (sifónovým) spôsobom, ktorý využíva sklon svahu a výškový gradient. Voda je odvádzaná potrubím rôzneho priemeru.

Elektropneumatické drény®

Táto technika je inovačná vo svojej koncepcii a rýchlosti použiteľnosti. Elektropneumatický drén je použiteľný až do hĺbky 40m pod terénom a je technikou, ktorá zabezpečuje odčerpávanie podzemnej vody z predbežne vytvoreného hydrogeologického vrtu. Čerpané množstvo predstavuje, v závislosti na zvodnení od 0,4l/s do 1,0l/s na jeden drén.

Hĺbková drenáž v hornine so slabou priepustnosťou k=1 .10-5 m/s je v dnešnej dobe technicky obtiažna v hĺbke väčšej viac ako je 6m pod terénom, kde filtračný účinok už nie je taký účinný. Preto je niekedy potrebné zasiahnuť všetky zvodne aj v profile, ktorý môže byť hlboký až 40m.

Elektropneumatická drenáž je patentovaná od roku 1999 a je inovačnou technikou  v oblasti hĺbkovej drenáže pre množstvá menšie ako 1,0l/s na jeden drén.

Existujúce ostatné techniky sú často zle adaptovateľné na očakávané  potreby. Treba rátať s údržbou ponorných čerpadiel a s vypínaním a zapínaním v prípade nedostatočnej vodnej rezervy vo vrte.

Usporiadanie systému

Implementácia  hĺbkovej drenáže a systém elektropneumatických drénov vyžaduje sieť studní, šácht a spájajúceho potrubia, cez kitoré je vedené potrubie stlačeného vzduchu, signálny kábel, a výpustné potrubie. Všeobecné usporiadanie je podobné ako u sifónových drénov a je znázornené na obrázku nižšie.

Konštrukcia studní

Vŕtanie studní začína po ukončení zemných prác (šácht, vedení, potrubí atď.)cez liatinový otvor v dne šachty.
Všeobecná špecifikácia studní:

• Hĺbka: maximálne 40 – 50 m,
• Priemr vŕtania: od 180 do 250 mm,
• Paženie studne: 100 mm PVC perforovaná rúra, veľkosť otvorov 1 mm, použitie centralizérov
• Obsyp: 2-4 mm štrčík
• Výstroj studne: air-lift technika

Hlavné časti systému

Vybudovanie a vystrojenie studní elektropneumatickými pumpami obnáša:
• Do každej studne je vložená elektroneumatická pumpa
• Kompresorovňa je vybudovaná akomaly tehlový objekt, alebo podzemná šachta, alebo prenosný kantajner
• Kompresorová technika je uložená do kompresorovne
• Centrála monitoringu jeumiestenená štandardne v kompresorovni, alebo nezávisle mimo tohoto objektu
• Vybudujú sa odpovedajúce vedenia výtlačných a prívodných potrubí, signálnych káblov, potrubia na stlačený vzduch
• Zabezpečenie elektrického zdroja pre kompresor a riadiaci panel
• Jedenkrát zapojený a spustený elektropneutatický systém funguje už automaticky