O nás

SPOLOČNOSŤ GEOTECHNIK SK, s.r.o. JE AKREDITOVANÁ NA VYKONÁVANIE STATICKÝCH ZAŤAŽOVACíCH SKÚŠOK PILÓT, MIKROPILÓT, SKÚŠKY INTEGRITY PILÓT A SKÚŠOK ZEMNÝCH KOTIEV A KLINCOV

Spoločnosť GEOTECHNIK SK, s.r.o. vznikla v roku 2005, ako pokračovateľ činnosti samostatnej súkromnej praxe zoskupenia odborníkov
v geotechnike a stavebnom inžinierstve. V súčasnej dobe táto činnosť pokračuje v s.r.o., kde pôsobia:

 • absolvent Stavebnej fakulty Technickej univerzity v Bratislave, odbor vodné stavby a vodné hospodárstvo.
 • absolventi ŽU stavebnej fakulty, odbor mosty, pozemné staviteľstvo
 • absolvent Prírodovedeckej fakulty UK Bratislava, odbor inžinierska geológia a hydrogeológia,
 • cca 4-6 externých spolupracovníkov z oblasti inžinieringu, geodézie a kartografie.

Naša spoločnosť vykonáva viacero odborných činnosti z oblasti geotechniky:

 • projekčná činnosť v oblasti špeciálneho zakladania
 • hlboké stavebné jamy
 • založenie objektov na hĺbkových základoch
 • založenie objektov v nevhodných geologických podmienkach
 • sanácia a podchytávanie starých a havarovaných objektov
 • zväčšenie únosnosti základov pri rekonštrukciách objektov
 • návrh nových oporných múrov rôznymi technológiami
 • sanácie havarovaných a pohnutých oporných múrov
 • inžinierskogeologický, hydrogeologický prieskum
 • prieskum geofaktorov životného prostredia
 • sanácie zosuvných území
 • sanácia geologického prostredia

MÁTE ZÁUJEM O NAŠE SLUŽBY? KONTAKTUJTE NÁS.

KONTAKT