geologický prieskum

Spoločnosť GEOTECHNIK SK poskytuje služby v oblasti inžinierskej geológie a hydrogelógie, a to všetky etapy inžinierskogeologického a hydrogeologického prieskumu 

 

 základová pôda pre všetky druhy občianskych a priemyselných stavieb a sanáciu stavieb

 

*  zosuvy, prieskum pre zakladanie v neúnosných a objemovo nestálych zeminách

 

* líniových stavieb (diaľnic, ciest, mostov, železničných trás, tunelov, produktovodov, trás elektrického vedenia

 

posudky pre zakladanie stavieb rôznych kategórií,
    posudzovanie vplyvu geodynamických procesov na stavby, územia, elektrické vedenie...atď.

 

inžinierskogeologický prieskum na návrh sanačných opatrení základovej pôdy
   objektov poškodených zosuvmi a presadaním.

 

dynamické penetračné sondovanie pomocou DPL 10

 

* posudky pre vhodnosť zemín pre rôzne stavebné účely (skládky odpadov, hrádze, zemníky a pod.)

 

* skládky odpadov - výber lokalít, inžiniersko-geologický prieskum, hodnotenie starých skládok, monitoring

 

vyhľadávanie regionálnych a lokálnych zdrojov pitnej a úžitkovej vody

 

vŕtanie studní, zabezpečenie zdrojov pitnej a úžitkovej vody

 

* hydrogeologický prieskum 

 

stanovovanie ochranných pásiem vodných zdrojov