sanácia zosuvov

 

Sanácia zosuvov vyžaduje riadený postup a následnosť krokov.
 
Vypracovali sme návod , ktorý je použiteľný pre ľudí, ktorí sa stretávajú s účinkami zosuvov na stavby,
cestné objekty, priemyselné stavby, prípadne iné strategické objekty ako sú malé vodné elektrárne,
vysokonapäťové elektrické vedenie, stožiare, silá ... atď.
 
Sanačné opatrenia zosuvu sa musia najprv vyprojektovať.
Projekt sanácie nerobí geológ ale geotechnik, t.j stavebný inžinier zameraný na hĺbkové zakladanie a sanáciu zosuvov.
 
Projekt obsahuje súhrn opatrení, ktorých realizácia zamedzí ďalšienu zosúvaniu a zabezpečí zosuvné územie do takej miery, že je bezpečné pre jestvujúce objekty a prípadnú ďalšiu výstavbu.
Geotechnik využíva výsledky podrobného inžinierskogeologického prieskumu vyhotoveného geológom za týmto
účelom.
 
Podľa projektu je možné vybrať dodávateľov na vykonanie sanačných opatrení.
Projekt musí byť urobený s ohľadom na potrebnú stabilitu svahu a okolia. Musí ho vyhotoviť autorizovaný stavebný
inžinier SKSI (Slovenská komora stavebných inžnierov) statik - so zameraním na geotechniku.
 
zs
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
kliknutím zväčšiť
 
 
PRÍČINY, prečo zosuvy vznikajú ?
 
1. Vplyvom premočenia pôdy
nastáva pohyb zeminy vo svahu, pričom hrozia závaly komunikácií,
poškodenie alebo zničenie hospodárskych budov , rodinných domov a rekreačných objektov.
 
2. Premočenie dôsledkom odlesňovania -
voda rýchlo vsiakne do podložia a nie je zachytená stromami a ich koreňovou sústavou. Dostáva sa do podložia rýchlejšie a vo väčšom množstve.
Plytko vsiaknutá voda nestačí odtiecť a tak svojou prítomnosťou vytvára vhodné podmienky na zosúvanie.
 
3. Činnosť človeka
- je takisto niekedy nebezpečná, napríklad, podkopanie svahu, ktorý sa následne zosunie. Vytváranie zárezov do svahu.
Vytváranie skládky stavebného alebo komunálneho odpadu na hranách svahov.
 
Radi sa s Vami stretneme osobne a poskytneme vám
doplňujúce informácie, prípadne Vás budem
kontaktovať telefonicky.