profil spoločnosti

Novinka!

 

SPOLOČNOSŤ GEOTECHNIK SK, s.r.o. JE AKREDITOVANÁ NA VYKONÁVANIE STATICKÝCH ZAŤAŽOVACíCH SKÚŠOK PILÓT, MIKROPILÓT,  SKÚŠKY INTEGRITY PILÓT A SKÚŠOK ZEMNÝCH KOTIEV A KLINCOV 


 

 

 

Spoločnosť GEOTECHNIK SK, s.r.o.  vznikla v roku 2005, ako pokračovateľ činnosti samostatnej súkromnej praxe zoskupenia odborníkov
v geotechnike a stavebnom inžinierstve. V súčasnej dobe táto činnosť pokračuje v s.r.o., kde pôsobia: - absolvent Stavebnej fakulty Technickej univerzity v Bratislave, odbor vodné stavby a vodné hospodárstvo. 

- absolventi ŽU stavebnej fakulty, odbor mosty, pozemné staviteľstvo

- absolvent Prírodovedeckej fakulty UK Bratislava, odbor inžinierska geológia a hydrogeológia,

- cca 4-6 externých spolupracovníkov z oblasti inžinieringu, geodézie a kartografie.

 

 

Naša spoločnosť vykonáva viacero odborných činnosti z oblasti geotechniky 

 

- projekčná činnosť v oblasti špeciálneho zakladania


- hlboké stavebné jamy


- založenie objektov na hĺbkových základoch


- založenie objektov v nevhodných geologických podmienkach


- sanácia a podchytávanie starých a havarovaných objektov


- zväčšenie únosnosti základov pri rekonštrukciách objektov


- návrh nových oporných múrov rôznymi technológiami


- sanácie havarovaných a pohnutých oporných múrov


- sanácie zosuvných území